Tin nổi bật
Trang chủ » Thông báo » Muốn hiểu rõ về Thiền tông phải trả lời được 26 câu hỏi này

Muốn hiểu rõ về Thiền tông phải trả lời được 26 câu hỏi này

26 câu hỏi dành cho người muốn hiểu rõ về Thiền tông

1- Đức Phật lập ra đạo để dạy những chi?

2- Giác ngộ Giải thoát là gì biết không?

3- Tánh Phật, trong đó có gì phải thông?

4- Ở trong Tánh người gồm có những chi?

5- Đức Phật dạy đạo có mấy pháp môn tu, hãy kể ra?

6- Những hiện tượng lạ nơi trái đất này do ai làm ra?

7- Tại sao Đức Phật nói: Trong 49 năm Ta chưa hề nói ra 1 lời hay 1 câu nào, hãy giải thích?

8- Hãy giải thích rõ thành tựu của các pháp môn tu: Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa. Niệm Phật, Niệm Chú.

9- Tại sao con người có Tâm?

10- Lý do gì con người bị luân hồi?

11- Muốn giải thoát phải làm sao?

12- Kiến tánh thành Phật là sao, hãy giải thích?

13- Trong 1 Tam giới có bao nhiêu hành tinh có sự sống?

14- Có mấy hành tinh Tịnh Độ trong 1 Tam giới, hãy kể?

15- Vòng Hoàng Đạo I có mấy hành tinh hãy kể?

16 Vòng Hoàng Đạo II có mấy hành tinh hãy kể?

17- Vòng Hoàng Đạo III có mấy hành tinh hãy kể?

18- Vòng Hoàng Đạo IV có mấy hành tinh hãy kể?

19- Nhiệm vụ của Ban bệ trời Tứ Thiên Vương làm gì trong Tam giới này?

20– Người sống nơi trái đất này, họ cúng để cho ai ăn?

21- Tại sao loài Người không thích tu Giải thoát?

22- Tại sao loài Người rất sợ Thương Đế?

23- Lý do gì loài người thích cầu xin và lạy Thần, Thánh?

24- Lý do gì, có quá nhiều người thích nghe người khác lường gạt mình?

25- Người đạt được “Bí mật Thiền tông”, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, làm sao để trở về Phật giới?

26- Hãy kể các phần của người tu theo Thiền tông?

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.