Tin nổi bật

Tin mới nhất

Công thức sẵn có Phật vì chúng sanh …

Thưa quý độc giả, Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Trương Hoàng Sơn, sinh năm 1972, cư ngụ tại quận 9, TP.HCM. Phật tử có chia sẻ như sau: Thưa Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, sau khi đọc xong bộ sách của Thầy trưởng ban, ...

Xem tiếp

Thủy Tổ loài người, Tôi thấy giải đáp chưa thuận lý lắm

Phật gia Thiền tông Đinh Văn Ẩn, sinh năm 1956, tại Hóc Môn, có hỏi Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu một câu như sau: Kính thưa Trưởng Ban, người bạn con ở bên Mỹ và những người khác sau khi đọc bài viết về “Thủy Tổ của loài người” trên trang thientong.com, do Ban quản trị chùa ...

Xem tiếp

Đáp án câu hỏi tháng 3/2017 và câu hỏi tháng 4

DANH SÁCH NHỮNG VỊ ĐÁP ĐÚNG CÂU HỎI CỦA CHÁU ĐỖ ĐỨC AN DO BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU TỔ CHỨC TRONG THÁNG 03/2017: CÂU HỎI THÁNG 03/2017: * Tánh Phật đầu tiên ở trong Phật giới. * Vào trái đất này, đến Dòng tộc, xin làm con trong gia đình để tạo công đức. * Được Trưởng ban Dòng ...

Xem tiếp

Tu Thiền tông là … tu Thiền tông đó!

Thầy T.N.Q. là đệ tử của 1 vị thầy có tên tuổi, 3 vị thầy nữa và 2 phật tử, cùng đi xe 7 chỗ đứng lên hỏi Trưởng ban mấy câu rất thú vị như sau: – Chùa Thầy để bảng tu Thiền tông, vậy tu Thiền tông là tu làm sao? Trưởng ban trả lời: – Tu Thiền ...

Xem tiếp

Chùa đất Phật vàng!

I. Tiểu sử chùa Thiền tông TÂN DIỆU Chùa Thiền tông TÂN DIỆU, do Tỳ Kheo Ni Đức Thảo (thế danh Trần Thị Liệu, sanh năm 1912) dựng lập vào ngày 15-10-1956 (Âm lịch). Khi còn là cư sĩ, bà đọc Kinh Kim Cang và Pháp Bảo Đàn, bà đã đạt được “Bí mật Thiền tông” vì bà nhận ra ...

Xem tiếp
Untitled Document

THE CREAM OF BUDDHISM IS ZEN ZONG DHARMA, BUT IT’S STILL UNKNOWN FOR THE ENTIRE WORLD.
******

Dear readers,
* The teaching of Shakyamuni Buddha in this world has total of six methods:
* Five methods of cultivating are still reincarnating in this world and one method practice to enlighten and liberate.
But any places practice Buddhism now, they only aware of cultivating 5 methods that has achieved in physical and teach people. Five methods have achieved in physical phenomena as below:
One: Theravada Buddhism or Hinayana Buddhism: used body and mind combined to practice like:
1/- Magic change materials from a little to many. 2/- Exterminated thoughts of human being nature. 3/- kill all 6 senses prevent to contact to 6 things in this world. 4/- Delete all bustle matter in the mind, etc.
All of above are four basics of people practice Theravada Buddhism.People like to practice this method to have:
A/- People would like to have famous, to show off one’s achievement in religious practice.
B/- People would like to teach others to make money.
C/- People would like others invited them to travel, but don’t have to pay.
D/- People would like others called them as “Lecturer”.
Theravada Buddhism are well known of practicing in countries as follow: Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Cambodia, The South of Vietnam, etc.

Two: Middle Buddhism: Using knowledge of human being nature to learn those great words of beautiful volition then teach others to make money.  As a result, they have a comfortable life, peace; don’t have to work hard, but also have many people called them as Masters.
Only several people practice this Middle Buddhism dharma in each country which popularity religion is Buddhism, Vietnam is one of those countries.

Three: Mahayana Buddhism: People practice as a Buddhist, totally none of them have practiced this Mahayana Buddhism, but only hear them said, they practiced Mahayana Buddhism, and the truth is this dharma is not fit for Buddhists now a day. Why?

Because now a day Buddhists they like name, profit and status, they don’t like to spend time for searching or inventing. Therefore they let scientists to do this.

Four: Pure Land Buddhism:  The dharma “Dreamlike” wanted to see afterimage of the Buddha.

Five: Mantra Buddhism:  The dharma “Control spirits” follow orders of the mantra which people recited.

Six: Zen Zong Buddhism: The dharma helps human being know clearly 8 parts:
1/- Life of each human being
2/- Rotate in cycle of reincarnation of each human being
3/- life in this earth
4/- life in each three realms
5/- Where is the center of reincarnation?
6/- Where is life outside of the three realms?
7/- What is the reason causing human being reincarnated?
8/- Wanted to liberate from reincarnation, how?

Those above are the basic of Zen Zong dharma that Shakyamuni Buddha has taught for human being to know. Now, there are many countries practicing Buddhism in this earth, but unique only three countries have “the course of the source of Zen Zong” passed through:
1/- India
2/- China
3/- Vietnam

None of countries have known this Zen Zong dharma, except three countries mentioned above. So, where is this Zen Zong dharma now?

*The answer to the question, this Zen Zong dharma is now in Vietnam.

If it’s in Vietnam, why don’t we see any temple or pagoda organized to practice it?
Also please dear:
This zen zong dharma is dharma with “extremely Yang”, is also extremely strong, it will break all supernatural power, mystery, ect.. Hence it’s not appropriating with human being who cultivate now.
Why is it not appropriated with now a day religious?
Also please dear:
- Because totally current religious cultivate as follows:
One: Chanting sutra as much as faster liberation.
Two: Worship as much as faster liberation.
Three: Bowing as much as faster liberation.
Four: Sitting meditation: most venerable depend on 37 observations and imaginations dharma’s those are the Hinayana teaching of the Buddha, to let the religious achieved the outcome of physical.  From these 37 observations and imaginations, venerable created more advance to cultivate. The purpose of most venerable is not for liberation, but they want the followers to donate money.

Now sitting meditation dharma’s as follows:
Venerable in Đồng Nai provinceteaches sitting meditation: 1/- Repress imagination. 2/- Don’t attach to awareness imagination. 3/- Extirpate Meditation.
Venerable in Lâm Đồng and Bình Dương province teaches: recite mantra
Venerable in other countries teaches: 1/- Vipassana Bhavana. 2/- The Eightfold path. 3/- The four foundations of Mindfulness.
Venerable in HCM city teaches: 1/- Impermanent of body. 2/- impure body. 3 /- No-self.
Venerable in China teaches: "six marvelous dharmas"
All cultivating dharmas mentioned above couldn’t be liberation!
Why?
-Because all venerable used causes united mind of their human being nature to cultivate.
The Buddha has taught as follow:
-If you used the combined of four elements body and causes united mind of human being to cultivate, It likes you used sand to cook and wish it become rice.

Buddha has taught very clear, but most venerable in domestic nation seem as other countries, cultivated and taught others to cultivate as them, through several hundred years pass by we have not seen anyone enlightened, liberation not even mention.

Today, Zen Zong dharma established existing in Vietnam.  This Zen Zong dharma help who wanted to enlighten and liberate, therefore we should apply practicing in order to be enlighten and liberate.

If you want to know this zen zong dharma teach how to be enlightened and liberated, search at Google for thientong.com website, enter deep and through all pages will know everything.  We are religious compiler and aware this dharma, please announces for you to notice, who does want to enlighten and liberate should enter to explore.

We also note for your attention to 5 parts:
Part one: Who is a follower of Heaven God, should not read? Why? Heaven God religion organized to cultivate to reincarnate into Heaven realm to live.

Part two: Who is a follower of Holly, also should not read? Why? A person followed the holly religion who wants to be a holly.

Part three: Who is a follower of monotheistic, also should not read? Why? Deists followed the theistic, cause they want to become a supreme being.

Part four: Who is a follower of the Pure Land Buddhism which is also the teaching of Buddha should not read either? Why? The Pure Land Buddhism followers wanted to enter the pure land to live to enjoy bliss of life. Because the Buddha’s world / Nirvana didn’t have these joys, therefore it will not fit for followers who wish to enter the pure land to live. 

Part five: This Zen Zong Dharma is only for two of following people:
1/- It’s for whom want to be enlightened and liberation.
2/- It’s for scientists.

We also note for your attention to 2 parts of this Zen Zong Dharma:
1/- If you read this Zen Zong Dharma and feel headache, should not continue read.
2/- If you read and feel any concerns phenomena exist, should not continue read either.
These two parts, if you want to know the reason, please contact to ask the list of Zenists in this website, thientong.com.

TÂN DIỆU ZEN ZONG PAGODA.

TINH HOA CỦA ĐẠO PHẬT
LÀ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG
MÀ CẢ THẾ GIỚI CHƯA AI BIẾT
*****

Kính thưa độc giả,
* Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu: 
* 5 pháp môn tu hành còn luân hồi trong vật lý và một pháp môn tu tập giác ngộ và giải thoát.
Nhưng các nơi tu hiện nay, quí vị chỉ biết dụng công tu 5 pháp môn tu có thành tựu trong vật lý và đi dạy lại cho những người khác. Năm pháp môn có thành tựu trong vật lý gồm:  
MộtTiểu Thừa: Sử dụng thân và tâm duyên hợp của vật lý để dụng công tu hành như:
1/- Biến chuyển vật chất ít ra nhiều. 2/- Tiêu diệt vọng tưởng của Tánh người. 3/- Sát tất cả 6 căn tiếp xúc với 6 trần. 4/- Dẹp hết những chuyện lăng xăng trong tâm duyên hợp của vật lý, v.v...
Trên đây là 4 căn bản của những người tu theo pháp môn Tiểu thừa.
Những người thích tu theo tu theo pháp môn này, là để có:  
A/- Những người thích có danh tiếng, để khoe danh mình là người tu hành rất hay.
B/- Những người thích đi dạy người khác kiếm tiền. 
C/- Những người thích người khác mời mình đi du lịch mà không phải tốn tiền.
D/- Những người thích người khác gọi mình là “Giảng sư”.   
Hiện các nơi tu pháp môn Tiểu thừa này, gồm các nước: Tích Lan (Xi Ri Lan Ca), Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miền Nam Việt Nam, v.v...

Hai: Trung thừa: Sử dụng Học thức của Tánh người, để học hỏi những lời hay ý đẹp, dạy lại người khác kiếm tiền. Nhờ vậy, có cuộc sống sung túc, an nhàn, không lao đông mệt nhọc, mà còn được nhiều người gọi mình là thầy nữa. 
Pháp môn Trung thừa này, ở mỗi quốc gia có đạo Phật, chỉ có vài người tu, trong đó có nước Việt Nam.

BaĐại thừa: Pháp môn Đại thừa này, người tu theo đạo Phật, hoàn toàn không ai tu, mà chỉ nghe họ nói là họ tu Đại thừa, chứ sự thật, pháp môn này không thích hợp với những người tu hiện nay. Vì sao vậy?
Vì người tu hiện nay họ thích danh, lợi và địa vị, chứ không thích tìm kiếm chi cho mệt, nên họ để cho các Nhà Khoa học thực hành việc này. 

Bốn: Tịnh Độ: Pháp môn “Mơ tưởng” mong muốn thấy bóng dáng của vị Phật. 

Năm: Mật Chú: Pháp môn “Điều khiển Thần linh” tuân lệnh theo câu Thần Chú của người niệm.

Sáu: Thiền tông: Pháp môn giúp con người biết rõ ràng 8 phần:
1/- Sự sống của mỗi con người.
2/- Luân chuyển của mỗi con người.
3/- Sự sống nơi trái đất này.
4/- Sự sống trong 1 Tam giới.
5/- Trung tâm luân hồi ở đâu.
6/- Sự sống ngoài Tam giới là ở đâu.
7/- Lý do gì mà con người bị luân hồi.
8/- Muốn thoát ra ngoài luân hồi phải làm sao.

Trên đây là căn bản của pháp môn Thiền tông mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho loài người biết. Hiện nay, trên trái đất này có rất nhiều nước tu theo đạo Phật. Nhưng duy nhất chỉ có 3 nước có “Mạch  nguồn Thiền tông” đi qua: 
1/- Ấn Độ.
2/- Trung Quốc.
3/- Việt Nam. 

Ngoài 3 quốc gia nói trên, không quốc gia nào biết pháp môn Thiền tông học này. Vậy pháp môn Thiền tông học này hiện nay nó nằm ở đâu? 

- Xin thưa, hiện nay pháp môn Thiền tông này đang ở nước Việt Nam.

Nếu nói đang ở nước Việt Nam, tại sao không thấy chùa nào tổ chức tu?
Cũng xin kính thưa: 
Pháp môn Thiền tông này là pháp môn “Cực Dương”, tức cực mạnh, nó phá bỏ tất cả những chuyện Linh thiêng, huyền bí, v.v... Do đó không thích hợp với những người tu hành hiện nay. 
Tại sao không thích hợp với những vị tu hành hiện nay?
Cũng xin kính thưa:
- Vì tất cả những người tu hành hiện nay tu như sau: 
Một: Tụng kinh càng nhiều, mau giải thoát. 
Hai: Cầu càng nhiều, mau giải thoát.
Ba: Lạy càng nhiều mau giải thoát.
Bốn: Ngồi thiền: quý thầy dựa vào 37 pháp Quán và Tưởng của Đức Phật dạy pháp môn Tiểu thừa, để người tu có kết quả theo vật lý. Cũng từ 37 pháp Quán và Tưởng này, quý thầy chế biến thêm để tu hành. Mục đích của quý thầy không phải là giải thoát, mà muốn cho người nghe đến cúng tiền.

Hiện nay các pháp ngồi thiền như sau:
Quý thầy ở Đồng Nai dạy ngồi thiền: 1/- Dẹp Vọng tưởng. 2/- Biết Vọng không theo. 3/- Diệt Tận Định.
Quý thầy ở Lâm Đồng và Bình Dương dạy: Mật Chú.
Quý thầy ở nước ngoài dạy: 1/- Minh sát tuệ. 2/- Bát Chánh Đạo. 3/- Tứ Niệm Xứ.
Quý thầy ở TP.HCM dạy: 1/- Thân vô thường. 2/- Thân bất tịnh. 3/- Tâm vô ngã.
Quý thầy bên Trung Quốc dạy: Lục diệu pháp môn. V.v...
Tất cả các pháp môn tu hành nói trên hoàn toàn không thể giải thoát được !
Vì sao vậy?
- Vì quý thầy sử dụng tâm duyên hợp của Tánh người để tu hành.
Đức Phật có dạy như sau:
- Các ông sử dụng thân tứ đại và tâm duyên hợp của con người mà tu hành, khác nào các ông lấy cát mà nấu thành cơm vậy!

Đức Phật dạy quá rõ như vậy, nên quý thầy trong nước cũng như ngoài nước, tu hành và dạy người khác tu hành theo quý thầy, hằng mấy trăm năm rồi mà chưa thấy ai giác ngộ chứ nói chi là giải thoát.

Hôm nay, pháp môn Thiền tông đã có tại nước Việt Nam. Pháp môn Thiền tông này giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát, nên áp dụng tu tập, thì mới mong giác ngộ và giải thoát được.

Quý vị muốn biết pháp môn Thiền tông này dạy giác ngộ và giải thoát ra sau, hãy vào mạng Google: Thientong.com, đi sâu vào sẽ rõ tất cả. Chúng tôi là người sưu tầm, đã biết pháp môn này nên xin thông báo cho quý vị biết, ai muốn giác ngộ và giải thoát nên vào xem.

Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị 5 phần:
Phần một: Người tu theo đạo Trời, không xem. Vì sao vậy? Vì đạo Trời, tổ chức tu để được lên Trời sống.

Phần hai: Người tu theo đạo Thánh, cũng không xem. Vì sao vậy? Vì người tu theo đạo Thánh là họ muốn được làm Thánh.

Phần ba: Người tu theo đạo Thần, cũng không xem được. Vì sao vậy? Vì họ tu theo đạo Thần là để muốn được làm Thần.

Phần bốn: Người tu theo pháp môn Tịnh Độ của Đức Phật dạy cũng không được xem. Vì sao vậy? Vì những người này muốn lên nước Cực Lạc sinh sống để vui chơi. Mà nơi Mười phương chư Phật sống không có những thứ này, nên không thích hợp với người tu mà muốn về nước Cực Lạc.

Phần năm: Pháp môn Thiền tông học này chỉ có thích hợp với 2 dạng người:
1/- Thích hợp với những người muốn giác ngộ và giải thoát.
2/- Thích hợp với các nhà khoa học. 
Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị 2 phần về pháp môn Thiền tông học này:
1/- Khi xem pháp môn Thiền tông học này mà bị nhức đầu, đừng xem nữa.
2/- Khi xem mà có bất cứ hiện tượng gì cũng đừng xem.
Hai phần này, nếu muốn biết lý do, xin gọi điện hỏi những người có tên trong website thientong.com này.

Chùa Thiền tông TÂN DIỆU.

Recent Posts

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 13/10/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 13-10-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:  

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 26

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 06-10-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông Đặc Biệt – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Nguyễn Thị Nga – ...

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 06/10/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 06-10-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:  

Xem tiếp

Video Lễ Truyền Thiền tông ngày 06/10/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 06-10-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 26 Phật tử Thiền tông mà trước kia các vị đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông. Ban quản trị chúng tôi ...

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 29/09/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 29-09-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:  

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 22/09/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 22-09-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:  

Xem tiếp

Video Lễ Truyền Thiền tông ngày 22/09/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 22-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 24 Phật tử Thiền tông mà trước kia các vị đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông. Ban quản trị chúng ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 25

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 22-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông Đặc Biệt – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Lê Khắc Phong – ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn, Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông đặc biệt 15/09/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 15-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông Đặc Biệt – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Bà Đỗ Thị Thanh Bình – ...

Xem tiếp

Video Giải đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 8/9/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 08-09-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:    

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 24

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 08-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 24 – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia ...

Xem tiếp

Video Lễ Truyền Thiền tông ngày 08/09/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 08-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 29 Phật tử Thiền tông mà trước kia đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông. Ban quản trị chúng tôi xin ...

Xem tiếp

THƯ MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG ĐẶC BIỆT

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU 273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN Trang Mạng của chùa: THIENTONG.COM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO  –  HẠNH PHÚC  ******   **** BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:    QUÝ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ...

Xem tiếp

Video Giải đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 1/9/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 01-09-2019 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:    

Xem tiếp

Video Lễ Truyền Thiền tông ngày 25/08/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 25-08-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Lễ truyền thiền tông cho 24 Phật tử Thiền tông mà trước kia đã giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông. Ban quản trị chúng tôi xin chia ...

Xem tiếp