Tin nổi bật

1. Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Thái Phiên, Hoa Kỳ

Ông Nguyễn Thái Phiên, sanh năm 1961, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại Tp. Springfield, bang Ilinois, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:

       Đạo Phật đơn giản lại cao sâu
Nhiều năm tìm kiếm hoặc xin, cầu
       Nay nghe tác giả phân tích rõ
Nhận nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu.

       Mấy năm học hỏi quá nhức đầu
Sách cao, sách thấp, chẳng thấy đâu
       Chỉ bỏ sáu “đô” mua bốn quyển
Nhận được chân tâm chẳng cần cầu.

       Duyên lớn của tôi chỉ ngước đầu
Nhìn về nước Việt thấy hạt Châu
       Phước tôi sao lớn lao như thế?
Chỉ bỏ ít tiền nhận được đại Châu.

       Từ  nay tôi “bị mất” khổ sầu
Cũng nhờ tác giả nêu mấy câu
       Mỹ Châu lúc nào tôi cũng nhớ
Quê hương nước Việt có báu mầu.