Tin nổi bật

10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

MỤC LỤC

01. Lời giới thiệu
02. Cấu trúc Càn khôn vũ trụ
03. Các hành tinh có sự sống
04. Quy luật luân hồi nơi Trái đất
05. Cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế
06. Bảng phân loại Tần số 18 Tầng Địa Ngục
07. Cách hình thành một Trung Ấm Thân
08. Bài sám hối theo Thiền tông
09. Đức Phật truyền Bí mật thanh tịnh thiền cho Ma Ha Ca Diếp
10. Dòng chảy mạch nguồn Thiền tông – P1
11. Dòng chảy mạch nguồn Thiền tông – P2
12. Bài kệ 60 câu Đức Phật dạy về những gì trong Tánh Phật
13. Bài kệ 20 câu của Thiền sư Ni Đức Thảo
14. Bài kệ ngộ Thiền của Tiền Thân Đức Phật ở Trời Đâu Suất
15. Ngài A Nan trình với Đức Phật
16. Ngài Ma Ha Ca Diếp nhận Tập Huyền ký của Đức Phật
17. Điều kiện cấp giấy và phong Thiền
18. Đức Phật dạy về Tập Huyền Ký
19. Ngài Ma Ha Ca Diếp hỏi về cất chùa?
20. Ngài Ca Chiên Diên hỏi về Tâm thanh tịnh?
21. Ngài Phú Lâu Na hỏi về Bồ Tát?
22. Ngài A Nan hỏi về chùa?
23. Tỳ kheo Phất Trần Thi hỏi về Trái đất?
24. Tỳ kheo A Lạt Đề hỏi về 37 pháp quán trợ đạo?
25. Tỳ kheo Trường An Thịnh hỏi về Càn khôn vũ trụ?
 
26. Tỳ kheo Lễ Thành An hỏi về Bồ Tát và A La Hán?
27. Cư sỹ Liên Trường Phát hỏi về Kiến Tánh?
28. Ngài Ca Chiên Diên hỏi về nhìn thấy Bể Tánh?
29. Cư sỹ Lương Khánh Hoàng hỏi về tự tu tập?
30. Tỳ kheo Uất Phương Lam hỏi về Thượng Đế?
31. Cư sỹ Lưỡng Hành Tuyền hỏi về khấn nguyện?
32. Ngài Ca Chiên Diên hỏi về  Lời nguyền của Ma Vương?
33. Cư sỹ Lễ Trân Châu hỏi về quy luật luân hồi của Trái đất?
34. Tỳ kheo A Luật Đà hỏi về Trung Ấm Thân?
35. Ngài A Nan hỏi Đức Phật 5 câu?
36. Tám phần dạy sau cùng của Đức Phật
37. Đức Phật dạy thêm về Tập Huyền ký
38. Bài kệ Kính mừng Phật Đản của Tổ Mã Minh
39. Buổi lễ công bố Huyền ký của Lục Tổ Huệ Năng
40. Tổ Thiền tông Việt Nam
41. Giới thiệu chùa Thiền tông Tân Diệu
42. Tôn chỉ – Cương Lĩnh của chùa Thiền tông Tân Diệu
43. Nội qui của chùa Thiền tông Tân Diệu
44. Lời giải bày của viện chủ chùa Thiền tông Tân Diệu
45. Bài kệ phong Thiền gia cho soạn giả
46. Đức Phật dạy riêng cho Thiền tông gia
47. Lời dạy của Đức Phật
48. Các ấn phẩm đã xuất bản