Tin nổi bật

2. Bài kệ ngộ Thiền của ông Bùi Đình Quí, Pháp

Ông Bùi Đình Quí, sanh 1932, tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, cư ngụ tại Tp. Toulouse, nước Pháp, khi ngộ thiền, ông có viết bài thơ dài 72 câu:

       Áo cao địa vị cũng cao
Sáng sớm lúc nào cũng chào bà con
       Nói rằng trên đỉnh núi non
Có người quyền lực là “con người giàu”.

       Ai cần xin của trên cao
Cứ nghe lời dạy vị này ban cho
       Cúi đầu xin lạy đừng lo
Sẽ  được như nguyện không lo bị lừa.

       Địa vị người ấy chẳng vừa
Đứng trên thiên hạ chỉ thua một người
       Một  hôm đi dạo khắp nơi
Bị  người phỉ nhổ nói là gạt tôi.

       Về  nhà nghĩ chuyện vừa rồi
Tự  xem xét lỗi, là tôi gạt người
       Tôi thấy những chuyện mình làm
Nói ra không thật, bị người cười chê.

       Buồn quá phải bỏ “cái nghề”
Tìm những việc thật, để về bình yên
       Bỗng nhiên tôi gặp bạn hiền
Nhận được Nguồn thiền của Phật Thích Ca.

       Tôi về xem xét nghĩ ra
Đọc qua nhiều sách thì ra thế này
       Tôi có  tìm đến vị Thầy
Thầy ấy chỉ  bảo đừng bày lừa ai.

       Cuộc đời đừng trả đừng vay
Cứ  sống chân thật nhận ngay cội nguồn
       Tôi luôn giữ đúng lời Thầy
Tâm  tánh yên lặng là đây quê mình.

       Hôm nay tôi đã lặng thinh
Cũng nhờ Thầy dạy tự mình biết thôi
       Hôm nay tôi bỏ được rồi
Không đi  lừa người để kiếm tiền tiêu.

       Sáng sớm hay ở buổi chiều
Tâm tánh yên lặng là siêu diệu huyền
       Tôi nay đã hết đảo điên!
Nhờ có bạn hiền chỉ rõ Thiền tông.

       Hiện  nay tôi được thong dong.
Nếm được mùi thiền là xong luân hồi
       Đời con đại phúc Phật ơi!
Từ  nay sanh tử không “mời” được con.

       Dù cho sông cạn núi mòn
Giáo pháp Nguồn thiền của Phật Thích Ca
       Từ  đây con nguyện bày ra
Giúp người mê muội nhận ra Nguồn thiền.

       Để con trả hết nợ duyên
Giúp người mê muội nhận liền Thiền tông
       Chánh pháp nhãn Tạng trong lòng
Niết bàn vi diệu con xong đời này.

       Con xin cám ơn vị Thầy
Bày nhiều phương tiện con đây ngộ Thiền
       Đời  con đã hết đảo điên!
Cám ơn Đức Phật truyền thiền hậu nhân.

       Con xin kính nguyện xa gần
Người có duyên lớn nhận phần như  con
       Dù cho sông cạn núi mòn
Tâm con kính nguyện vẫn còn  y  nguyên.

       Con nguyền trước Đấng thiêng liêng
Giữ mãi lời nguyền nhất định không thôi
       Tuy con ở tận xa xôi
Nguyện đem giáo pháp của Ngài truyền đi.

       Cho nhân loại bớt khổ thì
Lòng con vui sướng không chi sánh bằng
       Hôm nay con được thường hằng
Cũng nhờ bạn thiết dạy rằng Thiền tông.

       Con xin nguyện mãi trong lòng
Giúp người lầm lạc đạt hằng hạt Châu
       Giúp cho nhân loại hết sầu
Làm tròn ý nguyện là đầu của con.

       Con nay nhất quyết lòng son
Để  người lầm lạc cùng con an nhàn
       Hôm nay con hết gian nan
Xin lạy Đức Phật vô vàn biết ơn.