Tin nổi bật

2. Bài kệ ngộ Thiền của ông Lâm Trọng Kính, Canada

Ông Lâm Trọng Kính, sanh năm 1943, tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại Tp. Québec, Canada. Khi ngộ thiền ông có viết bài thơ 16 câu:

      Tưởng rằng tánh Thấy ở xa
Mong sao tánh Thấy hiện ra bên ngoài
      Mỏi mong tìm kiếm suốt ngày
Nào ngờ  tánh Thấy trước mày của  ta.

       Lòng từ của Phật Thích Ca
Dạy nơi kinh sách mà ta không tìm
       Lên non xuống biển khắp miền
Nhìn Thấy thác nước biết liền ở ta.

       Tâm Thấy sự thật không xa
Tâm Thấy chồng Thấy phải sa luân hồi!
       Tâm Thấy “không Thấy” là thôi
Luân hồi nhiều kiếp dứt rồi tại đây.

       Con nghe lời dạy của Thầy
Thấy, tự nhiên thấy, đừng bày mà chi
       Tánh Thấy phải nhận tức thì
Tánh Thấy thanh tịnh là đây Niết bàn.