Tin nổi bật

3. Bài kệ ngộ Thiền của Thạc sĩ Y Khoa Đinh Quốc Trang, Ucraina

Thạc sĩ Y khoa Đinh Quốc Trang, sanh 1942, tại Hà Đông, Hà Nội, cư ngụ tại Tp. Moldova, nước Ucraina, được người bạn tặng 5 quyển sách viết về Thiền tông học. Khi ngộ thiền, thạc sĩ có viết bài thơ dài 64 câu:

        Hà Nội là đất Thủ đô
Có tháp Hoàn Kiếm có hồ phía Tây
        Xa xưa vua Lý đến đây
Dời  ngôi vua đế để xây Long Thành.

       Nhiều chùa tuyệt đẹp như tranh
Ghi lại những pháp tu hành Thiền tông
       Tôi về để hỏi cho thông
Các chùa cổ kính lại không biết gì.

       Khi thăm người bạn tên Thi
Tặng tôi năm sách có ghi tu thiền
       Tôi về mở ra xem liền
Được Thầy lý giải môn thiền quá hay.

        Vào Nam gặp được vị Thầy
Thầy ấy hướng dẫn tôi đây tu thiền
        Ông đừng nghĩ chuyện thiêng liêng
Không quán không tưởng đừng tìm thứ chi.

       Tâm phải trực nhận tức thì
Tánh Thấy thanh tịnh là đây cội nguồn
       Thầy ấy nhắc nhở luôn luôn
Phải Nghe phải Thấy đừng tuôn theo trần.

       Ông nên cứ vậy mà mần
Chừng nào thấy sáng như vầng mênh mông
       Tâm Tánh thanh tịnh không mong
Đừng có mừng vội mà trông ra ngoài.

       Chừng nào không thấy có hai
Khi thấy màn mỏng chia hai đôi bờ
       Tâm ông cứ lặng như tờ
Bên trong thanh tịnh ngoài bờ chuyển luân.

       Bên ngoài luân chuyển không dừng
Bên trong thanh tịnh tự bừng sáng trong
       Đến đây chỉ hiểu không mong
Phật là trùm khắp Tánh trong Nghe nhiều.

       Tánh Thấy dù có bao nhiêu
Nếu Thấy thanh tịnh là tiêu nghiệp trần
       Âm thanh trong sáng rõ phân
Không đoạn không dứt, Pháp trần là đây.

       Biết được tuyệt đỉnh chỗ này
Nhận ngay Pháp tánh dứt dây luân hồi
       Ông tu như vậy được rồi
Nhập vào Phật tánh hết đời vô sanh.

       Vào đây không bị tử sanh
Ông phải để dành cho Phật làm thôi
       Trí thế ông dẹp được rồi
Như vậy ông hết chuyện đời Thế gian.

       Chỗ này Phật chỉ rõ ràng
Nơi kinh Diệu Pháp tại hàng vượt qua
       Khi xưa Huyền ký Thích Ca
Chỉ  nơi Viên Giác vượt qua Hải Triều.

       Tất cả những vị tu nhiều
Đã vượt qua được Hải Triều mênh mông
       Đến đây ông chớ dụng công
Những việc cứ để Phật làm mà thôi.

       Bao người tu đến được rồi
An trụ trong ấy, nơi đây Niết bàn
       Sức hút vật lý thế gian.
Không thể hút được an nhàn thảnh thơi.

       Thiền tông an trụ khắp nơi
Cứu người sanh tử vào nơi Niết bàn
       Ngày xưa Phật dạy rõ ràng
Không theo vật lý là an muôn đời.

       Rõ ràng Phật dạy vậy thôi
Không dính không mắc luân hồi lìa ngay
       Ngày xưa Đức Phật chỉ bày
Tâm Tánh thanh tịnh về ngay quê nhà.