Tin nổi bật

Ba cửa về Phật giới – nhất định phải thông!

Con là Phật Tử Thiền Tông Vũ Đức Hưng, Sinh Năm 1977, cư ngụ tại Thành Phố Wichita, Tiểu Bang Kansas, Mỹ Quốc. Con có 3 câu hỏi dưới đây chưa được rõ thông xin Thầy và Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chia sẽ để sau này con nắm chắc chắn về Phật Giới.

1/- Trong trường hợp Công Đức và Phước Đức bằng nhau, Tánh Phật không đủ công đức để vượt Hải Triều Dương, thì 1 vị Phật trong Phật Giới đến cho mượn công đức để tánh Phật này có đủ công đức tự tại vượt của Hải Triều Dương, Vị Phật đó đến cho mượn công đức như thế nào. Mình có thấy vị Phật đó không?

2/- Trong trường hợp 2: Khi mình đã sử dụng diệu thuật của Nhất Tự Thiền “Buông” thì Phước Đức và Ác Đức buông tánh Phật ra, mình có đủ công đức để vượt của Hải Triều Dương của Trái Đất không? Nếu không đủ thì vị Phật ở bên Phật Giới có đến giúp ở cửa Hải Triều Dương của Trái Đất Không? Hay vị Phật chỉ giúp ở Của Hải Triều Dương cửa Tam Giới Thôi. Xin Thầy chia sẻ chi tiết rõ khi tánh Phật chỉ có công đức ích trong trường hợp này vượt 2 của Hải Triều Dương như thế nào?

3/- Trước kia con chưa biết đến Thiền Tông, trong suốt 10 năm con cũng đã tụng Kinh và niệm Phật cũng đã từng nguyện về Cực Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà theo phương pháp tu của pháp môn Tịnh Độ hướng dẫn. Con có câu hỏi như thế này, trong suốt 10 năm nguyện như vậy có đủ sức thành tập khí ở trong A Lại Gia Thức của con không? Ngày nay con đã biết Thiền Tông rồi và chỉ nhất quyết muốn về Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Giới khi hết duyên sống ở cõi này. Vậy khi con lâm chung, lúc ấy Đức Phật A Di Đà đến con phải xử lý ra sao? Vì 1 trong 10 quyễn sách Thiền Tông có một đoạn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có dạy, khi đến cửa Hải Triều Dương mà không đủ sức vượt qua, mà nhớ đến 1 vị Phật nào mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã từng nhắc đến trong các Kinh, thì vị Phật đó cùng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng đến trợ giúp. Trong trường hợp như vậy, con phải xử lý ra sao? Đức Phật cho mượn công đức, tánh Phật con tự động biết và tự tại vượt của Hải Triều Dương hay sao? Xin Thầy giúp con chia sẽ chi tiết để con và những vị đã từng tu pháp môn Tịnh Độ qua biết cách về Phật Giới.

 BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

*****

CÂU 1:

– Phải hiểu, qui luật vượt Hải triều dương để về Phật giới có 3 cửa:

Cửa 1:

– Là cửa ý muốn của mình có muốn về Phật giới hay không.

– Cửa này, nó nằm trên đảnh đầu, thân tứ đại của mình.

– Cửa này, do tánh người của mình trấn giữ.

Cửa 2:

– Là cửa Hải triều dương của trái đất.

– Cửa này, nằm ở cực Nam của trái đất.

– Cửa này, do vị Thần thừa hành trấn giữ.

Cửa Hải triều dương này, nếu mình có công đức và phước đức, thì vị Thần thừa hành để cho Trung ấm thân của mình, mang vỏ bọc tánh Phật và khối nghiệp phước đức Dương, tự do đi qua.

Khi qua cửa Hải triều dương trái đất này, nếu tánh Phật muốn đi hưởng nghiệp phước đức Dương, thì Trung ấm thân mang tánh Phật, có chứa công đức, và khối nghiệp phước đức Dương đến cõi nào mà tánh Phật của mình ham muốn.

Còn nếu, tánh Phật muốn trở về Phật giới, thì Trung ấm thân mang vỏ bọc tánh Phật vào Trung tâm vận hành luân hồi. Khi vào đến đây, điện từ Âm Dương làm vỏ Trung ấm thân tự tan, trở về bản chất của nó là điện từ Âm Dương. Còn nghiệp phước đức Dương cũng tự tan thành huyển hóa.

– Phần này, không cần vị Phật nào cho mượn công đức cả.

– Khi Trung ấm thân, nhả vỏ bọc tánh Phật có chứa khối công đức ra, thì vỏ bọc tánh Phật, tự biến thể là Như Lai tàng. Cái hằng thấy của tánh Phật, thấy trở lại như xưa, gọi là Phật nhãn.

Cửa 3:  Cửa của tam giới, thông ra Phật giới.

– Khi vỏ bọc tánh Phật, vừa qua cửa thứ 3 này, liền thấy vị Phật trợ giúp mình, và thấy Hằng hà sa số chư Phật ở Phật giới nữa.

CÂU 2:

– Trong trường hợp sử dụng diệu thuật Nhất tự thiền là “Buông”, chỉ để đi qua của Hải triều dương của trái đất thôi.

Giải thích cửa Hải triều dương của trái đất:

Cửa này, do vị Thần thừa hành giữ, để ngăn chặn 5 nghiệp:

1/- Nghiệp phước Âm làm Thần, phải ở lại trái đất làm Thần.

2/- Nghiệp phước Âm làm người giàu sang, hoặc có uy quyền, hay làm người, thì không được ra.

3/- Nghiệp làm loài Súc Sanh, thì phải ở lại trả quả.

4/- Nghiệp làm các loài ở Địa Ngục, thì phải ở lại chịu hình phạt.

5/- Nghiệp làm các loài Hoa báo, thì phải ở lại trái đất làm các loài thực vật.

Nếu Trung ấm thân mang:

1/- Vỏ bọc tánh Phật có công đức.

2/-  Có nghiệp phước đức Dương.

3/- Có các nghiệp còn ở lại trái đất.

Nếu tánh Phật thật sự muốn trở về Phật giới, thì phải sử dụng diệu thuật Nhất tự thiền để vượt cửa Hải triều dương trái đất.

Sử dụng Nhất tự thiền bằng cách nào?

– Bằng cách là la lên một tiếng thật lớn “Buông”!

– Tiếng Buông thật lớn này, là tiếng nói xuất phát từ tánh Phật phát ra, gọi là Diệu Pháp Âm. Tức tiếng nhiệm mầu của Diệu Pháp Âm, có lực vang rất mạnh. Làm vị Thần đang nắm giữ nghiệp phước Âm không cho ra khỏi trái đất, tự nhiên giật mình, phải kéo mạnh nghiệp phước Âm lại trái đất.

Nhờ vậy, vỏ bọc tánh Phật có khối công đức và nghiệp phước đức Dương, được thoát ra ngoài cửa Hải triều Dương trái đất. Tánh Phật mang khối công đức và nghiệp phước đức Dương ra cửa Hải triều dương trái đất rồi, tánh Phật muốn về Phật giới, hay đi hưởng phước đức Dương là do tánh Phật quyết định.

CÂU 3:

– Phật tử tu theo pháp môn Thiền tông thì hãy nhớ điều căn bản như sau:

– Về Phật giới, hay đi luân hồi, là do sự ham muốn của tánh Phật mình.

– Mình tu theo pháp môn Tịnh Độ, gọi là tạo nghiệp vãng sanh đến nước Cực Lạc.

– Khi mình có công đức về Phật giới, thì nghiệp phước đức vãng sanh đến nước Cực Lạc, bỏ lại, nhờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chuyển giao lại cho người nào thích vãng sanh đến nước Cực Lạc  hưởng sung sướng.

Trong 10 quyển sách viết ra trước đây, phật tử phải hiểu như sau:

– Đầu tiên, chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến pháp môn Thiền tông học này ở mức khởi đầu.

– Lần lần, đưa người đọc vào sâu hơn pháp môn Thiền tông của Đức Phật dạy.

– Sau đó, dạy tu Nhất tự thiền, tức tu một chữ là “Buông – Dừng – Thôi – hay Dứt”.

– Sau cùng, khi Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông được công bố ra, thì bỏ hết, không tu gì cả, mà chỉ dạy người tu theo pháp môn Thiền tông có 2 phần:

Một là, biết tạo công đức để về Phật giới.

Hai là, chỉ đường về Phật giới.

Vì vậy, người tu theo pháp môn Thiền tông phải hiểu 6 phần chánh như sau:

1/- Nếu mình dụng công tu hành, đương nhiên phải có thành tựu theo qui luật trong vật lý nơi trái đất này, không giải thoát được.

2/- Tạo phước đức nhiều, ham muốn đi đâu trong tam giới này, thì nghiệp ham muốn dẫn mình đi đến đó hưởng phước.

3/- Giết hại loài nào, thì nghiệp sát mang mình đi trả quả.

4/- Không làm phước hay không làm ác, thì ở mãi trong dòng tộc.

5/- Không biết giác ngộ giải thoát là gì, tự xưng mình là Thầy đắc đạo, dụ người ngu khờ đến nghe, để lấy tiền của họ. Tức tự mình mở con đường Hoa Báo để đi vào làm loài Thực vật để trả nợ cho người mình lường gạt.

6/- Mình muốn trở về Phật giới, duy nhất phải làm 2 phần:

– Học hỏi rõ ràng lời của Đức Phật dạy về công thức Giải thoát.

– Cứ thực hiện đúng lời của Đức Phật dạy là đủ.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.