Tin nổi bật

Các tầng bậc cúng dường

Cụ ông Quách Thái Thân, sanh năm 1944 (66 tuổi), tại huyện Củ Chi, TP. HCM. Cư ngụ tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hỏi:

Xin Trưởng ban giải thích cho chúng tôi biết, cúng dường cho vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng” là cúng dường làm sao?

Trưởng ban trả lời:

– Cụ muốn cúng dường cho một vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô chứng”, cụ phải cúng dường như sau:

– Cụ mua kinh, sách, đĩa nào có chỉ rõ Tánh Người, Tánh Phật, đường vào “Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh”, cụ biếu cho vị nào đó, nếu vị đó có đại phúc nhận ra được Phật tánh của chính họ, và được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, vị đó chính là “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng” đó.

Trưởng ban nói cúng dường có đến 9 tầng bậc:

1- Cúng dường cho 1 vị “Đạo Nhân Vô Tu Vô Chứng”, tạo ra được hoàn toàn công đức.

2- Cúng dường tôn tượng Đức Phật truyền Thiền tông, một nửa là công đức và một nửa là phước đức.

3- Cúng dường tôn tượng Đức Phật tọa thiền, được vô lượng phước đức.

4- Cúng dường tôn tượng các vị Bồ Tát, các vị đệ tử lớn của Đức Phật và các vị Tổ sư thiền, có phước đức  rất nhiều.

5- Cúng dường tượng các vị A La Hán, phước đức không bằng các vị Bồ Tát.

6- Cúng dường xây chùa, phước đức có ít hơn các vị A La Hán.

7- Cúng dường xây cảnh chùa, phước đức ít hơn xây chùa.

8- Cúng dường cho các vị Tăng có phước đức mà cũng có  họa nữa:

Có công hay phước: Vị Tăng nào nhận tài vật và thực hiện đúng như các tầng bậc trên thì có công đức và phước đức như trên.

Bị tội vạ lây: Vị Tăng nào sử dụng tài vật để đi ngao du hay làm chuyện sai đạo đức, thì người cúng dường đó phải chia sẻ tội với vị Tăng ấy.

Vì sao vậy?

– Vì người tu theo đạo Phật là phải có trí tuệ, tức hiểu biết rõ ràng tường tận, nếu không hiểu biết rõ ràng vị Tăng mà mình cúng dường, đồng nghĩa mình cúng dường vô minh, tức tiếp tay với vị Phàm Tăng, làm hư hoại đạo lý tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca, nên phải chia sẻ tội với vị Tăng ấy.

9- Bố thí nuôi người già hoặc trẻ mồ côi, có phước đức tùy theo tài vật nhiều hay ít.

Cụ ông Quách Thái Thân đã rõ hết những câu hỏi của mình, nên vô cùng cám ơn Trưởng ban.

(Trích quyển “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân)