Tin nổi bật

Đĩa

10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

MỤC LỤC 01. Lời giới thiệu 02. Cấu trúc Càn khôn vũ trụ 03. Các hành tinh có sự sống 04. Quy luật luân hồi nơi Trái đất 05. Cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế 06. Bảng phân loại Tần số 18 Tầng Địa Ngục 07. Cách hình thành một Trung Ấm Thân 08. Bài sám hối theo Thiền tông 09. Đức Phật truyền Bí mật …

Xem tiếp

9. Sách trắng Thiền tông

MỤC LỤC 1. Lời giới thiệu 2. 24 câu Kệ của Đức Phật 3. Phật Giới 4. Tam Giới 5. Cõi Trời Vô Sắc 6. Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ 7. Cõi Trời Dục Giới 8. Địa cầu Ngũ Thú tạp cư 9. Đức Phật kể Ngài bị luân hồi P1 10. Đức Phật kể Ngài bị luân hồi P2 …

Xem tiếp

8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam

MỤC LỤC 01. Tựa sách 02. Lời giới thiệu 03. Tổ 01 Ma-Ha-Ca-Diếp 04. Tổ 02 A-Nan-Đà 05. Tổ 03 Thương-Na-Hòa-Tu 06. Tổ 04 Ưu-Ba-Cúc-Đa 07. Tổ 05 Đề-Đa-Ca 08. Tổ 06 Di-Dá-Ca 09. Tổ 07 Bà-Tu-Mật 10. Tổ 08 Phật-Đà-Nan-Đề 11. Tổ 09 Phục-Đà-Mật-Đa 12. Tổ 10 Hiếp-Tôn-Giả 13. Tổ 11 Phú-Na-Dạ-Xa 14. Tổ 12 Mã-Minh 15. Tổ 13 …

Xem tiếp

7. Đức Phật dạy tu Thiền tông – Công thức Giải thoát

MỤC LỤC 1. Lời nói đầu 2. Dẫn nhập – Đối đáp 3. Xuất hoàng cung 4. Đức Phật dạy về 10 Pháp Giới 5. Đức Phật dạy về 16 thứ Tánh Người 6. Đức Phật dạy tu Thanh tịnh Thiền 7. Công dụng 3 phần Thanh tịnh – Rỗng lặng – Hằng tri? 8. Con người có TÂM không? …

Xem tiếp

6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Dẫn nhập 03. Sự ngộ thiền của ông Ma-Ha-Ca-Diếp 04. Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông 05. Bài kệ 80 về Bể Tánh Thanh tịnh Phật Tánh 06. Bài kệ Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như 07. Đức Phật độ Cụ Thường Pháp Tín 08. Đức Phật dạy …

Xem tiếp

5. Khai thị Thiền tông

  MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Dẫn nhập vào sách 03. Ngài Ca Chiên Diên hỏi Đức Phật 04. Ngài Phú Lâu Na hỏi Đức Phật 05. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật 1 06. Ngài A Nan hỏi Đức Phật 07. Sự tích độ 5 anh em Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu 08. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật …

Xem tiếp

4. Những câu hỏi Thiền tông 2

MỤC LỤC 01. Mở đầu 02. Lời nói đầu 03. Hỏi về Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, Tiểu thừa, Đại thừa, tu Tứ Niệm Xứ? 04. Hỏi về Ngũ Đình Tâm Quán, Giác ngộ và Triệt Ngộ 05. Hỏi Lục Diệu Pháp môn cao hay Thiền tông cao? 06. Hỏi về Tứ Thiền Bát Định 07. Hỏi về …

Xem tiếp