Tin nổi bật

Hình ảnh truyền thiền

Hình ảnh Buổi Lễ Truyền thiền năm 2019

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 27-1-2019   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 05-5-2019   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 19-5-2019   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 16-6-2019   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 30-6-2019   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 14-7-2019   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 21-7-2019   Hình lễ truyền Thiền …

Xem tiếp

Hình ảnh Buổi Lễ Truyền thiền năm 2018

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 07-1-2018   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 04-2-2018   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 25-3-2018   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 22-4-2018   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 06-5-2018   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 12-8-2018   Hình lễ truyền Thiền tông ngày 07-10-2018   Hình lễ truyền Thiền …

Xem tiếp

Hình ảnh Buổi Lễ Truyền thiền năm 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 26 – 3 – 2017 Hình lễ truyền Thiền tông ngày 23 – 4 – 2017 Hình lễ Công Bố Huyền Ký của Đức Phật ngày 14 – 5 – 2017 Hình lễ truyền Thiền tông ngày 21 – 5 – 2017 Hình lễ truyền Thiền tông ngày 18 – 6 – 2017 Hình lễ truyền Thiền tông …

Xem tiếp