Tin nổi bật

Câu hỏi tháng 1 năm 2017

Câu hỏi tháng 1 năm 2017 như sau:

* Đức Phật để tóc. Sao các đệ tử Phật cạo đầu?

* Ý Đức Phật muốn nói lên điều gì?

– Hãy giải thích ý nghĩa và ngắn gọn.

– Phải ghi “Thiền tông danh”. Ví dụ: Thiền gia Nguyễn Thị A…, năm sanh, hoặc Phật gia, hay Phật tử Thiền tông… Nguyễn Thị A…, năm sanh.

– Địa chỉ.

– ĐT: (Nếu có).

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.