Tin nổi bật

Công đức bao nhiêu là an toàn về Phật giới?

Phật gia Trần Đạt Chương, sinh năm 1974, cư ngụ tại Bình Dương, có hỏi Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu 5 câu như sau:

1. Giải thích rõ về Như Lai Tàng?
2. Nguyên tắc trong việc tạo công đức, công đức khoảng bao nhiêu là an toàn để về Phật giới?
3.Vượt hải triều dương về Phật giới, cách thức để về Phật giới?
4. Các loài Thần, uy lực của các loài Thần?
5. Những quy tắc quan trọng mà Người hiểu Thiền tông không được vi phạm?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

1. Giải thích rõ về Như Lai Tàng?

ĐÁP:

– Như Lai, là cái chân thật tự nhiên không hư hoại, chính là tánh Phật của mỗi người.

– Tàng, là cái kho chứa, mà trong Thiền tông gọi là vỏ bọc tánh Phật.

2. Nguyên tắc trong việc tạo công đức, công đức khoảng bao nhiêu là an toàn để về Phật giới?

ĐÁP:

– Công đức này có rất nhiều chuẩn mực, như lấy 4 căn bản như sau:

    1/- Công đức vô lượng: Giúp cho vô số người hiểu được pháp môn Thiền tông, chỉ cần 1 hay 2 người vào được Phật giới.

    2/- Công đức thật nhiều: Giúp cho nhiều người hiểu được pháp môn Thiền tông, đặc biệt là họ được Kiến Tánh.

    3/- Công đức vừa: Giúp cho từ 10 đến 30 người hiểu pháp môn Thiền tông học này.

    4/- Công đức ít: Giúp cho 3 hay 5 người hiểu pháp môn Thiền tông.

Còn khoảng cách an toàn là đạt được phần 1 hoặc phần 2.

3. Vượt hải triều dương về Phật giới, cách thức để về Phật giới?

ĐÁP:

* Vượt Hải triều dương về Phật giới có 3 cách:

– Một là, công đức vô lượng, và công đức nhiều tự trở về Phật giới.

– Hai là, công đức vừa, phải nhờ vị Phật trợ giúp.

– Ba là, công đức ít, tự mình sử dụng diệu thuật “Nhất tự thiền” để qua cửa Hải triều dương trái đất.

4. Các loài Thần và uy lực của họ?

ĐÁP:

* Loài Thần căn bản có 5 loại, còn nhiệm vụ thì rất nhiều:

* Năm loại Thần, gồm:

1/- Thần chủ trái đất: Thành lập “những chuyện lớn”, để  cho loài người nương tựa vào, mà yên lòng sống nơi trái đất nhân quả luân hồi này, phần này chỉ áp dụng cho người nhẹ dạ, nghe ai nói gì cũng tin.

2/- Thần chủ của mỗi quốc: An trụ ở những: Chùa, Đình, Miễu, lớn.

3/- Thần chủ vùng của mỗi quốc: An trụ ở những: Chùa, Đình, Miễu, vừa.

4/- Thần chủ địa phương của mỗi quốc: An trụ ở những: Chùa, Đình, Miễu, nhỏ.

5/- Thần bình thường của mỗi quốc: Thi hành việc làm do các vị Thần chủ sắp xếp.

5. Những quy tắc quan trọng mà Người hiểu Thiền tông không được vi phạm?
ĐÁP:

* Người tu Thiền tông không vi phạm chỉ cần 2 phần:

 – Phần một: Phải tìm hiểu thật rõ ràng pháp môn Thiền tông học này, nếu thấy thuận lý và đúng, thì mới tin, còn không biết rõ mà tin.

 Đức Phật dạy:

– Người không hiểu pháp môn Thiền tông mà vào tu đại. Người này, chắc chắn là kẻ phá hoại pháp môn Thiền tông sau này.

Phần hai: Vào tu theo pháp môn Thiền tông, có 5  điều cấm kỵ.

Một: Không cầu xin hay lạy ai nơi trái đất này.

Hai:  Không gieo rắc mê tín đị đoan.

Ba:   Không khoe mình là người tu Thiền tông.

Bốn: Không tranh cãi với người khác về pháp môn Thiền tông.

Năm: Không khuyến dụ người khác tu theo Thiền tông, để người ta tự nguyện.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.