Tin nổi bật

Đáp án câu hỏi tháng 1/2017 và câu hỏi tháng 2

DANH SÁCH NHỮNG VỊ DỰ ĐÁP CÂU HỎI

 “ĐỨC PHẬT ĐỂ TÓC – ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT SAO LẠI CẠO ĐẦU”

CỦA CHÁU ĐỖ ĐỨC AN HỎI,

DO BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU TỔ CHỨC

TRONG THÁNG 01/2017, ĐÁP VÀ TRÚNG GIẢI NHƯ SAU:

******

* Câu đáp này có 82 vị trả lời, nhưng chỉ đúng 10 đến 20%, nên không ai trúng giải.

* Sẽ trả lời vào tháng 3, theo đáp án câu hỏi tháng 2.

Vì sao?

– Vì nhiều vị nói hay, nói giỏi, tự xưng này xưng nọ nhưng đã trả lời không đúng một chút nào.

 

CÂU HỎI THÁNG 2-2017

* Hình thành Tánh người như thế nào?

* Tánh người bị mất ra sao?

– Hãy trình bày thật rõ ràng.
– Đúng 80% mới được giải.

– Phải ghi rõ: Thiền tông hiệu – Năm sanh – Địa chỉ – Điện thoại.  

Ví dụ:

– Thiền gia:  Văn Bảo. Sanh năm 19….Địa chỉ… Điện thoại…

– Phật gia: Nguyễn Văn Bảo. Sanh năm 19….Địa chỉ… Điện thoại…

– Phật tử Thiền tông: Nguyễn Văn Bảo. Sanh năm 19….Địa chỉ… Điện thoại…

 

Chùa Thiền tông Tân Diệu, ngày 02 tháng 02 năm 2017.

Thiền gia soạn giả NGUYỄN NHÂN

Viện chủ chùa Thiền tông Tân Diệu