Tin nổi bật

Đáp án câu hỏi tháng 3/2017 và câu hỏi tháng 4

DANH SÁCH NHỮNG VỊ ĐÁP ĐÚNG CÂU HỎI CỦA CHÁU ĐỖ ĐỨC AN DO BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU TỔ CHỨC TRONG THÁNG 03/2017:

CÂU HỎI THÁNG 03/2017:

* Tánh Phật đầu tiên ở trong Phật giới.

* Vào trái đất này, đến Dòng tộc, xin làm con trong gia đình để tạo công đức.

* Được Trưởng ban Dòng tộc chấp thuận.

* Kèm theo điều kiện là phải có 1 Kim thân Phật phân thân đến làm chứng.

Vậy, bằng cách nào, Tánh Phật liên lạc về Phật giới, nhờ 1 Kim thân Phật đến làm chứng?

Hãy trình bày ngắn gọn, không dài dòng.

– Họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Nhớ ghi Thiền tông hiệu.

ĐÁP CÂU HỎI THÁNG 03/2017:

* Tánh Phật vào Dòng tộc, vì chưa bị Vô minh che khuất.

– Nên tánh Phật vẫn thấy bình thường, nên tánh Phật nhìn về Phật giới, thấy 1 Kim thân Phật, nên sử dụng tiếng Nói của tánh Phật, nhờ Kim thân Phật ứng thân vào Dòng tộc làm chứng.

– Kim thân Phật chấp thuận và ứng thân vào Dòng tộc làm chứng.

Đáp câu hỏi tháng 3 năm 2017, có tất cả là 131 vị tham gia.

* Đáp đúng 10 đến 32%,  chỉ có 36 người. Nên Bằng khen tháng 3/2017, không ai đạt được.

**************************************************************

CÂU HỎI THÁNG 04/2017:

– Vậy, Kim thân Phật vào Dòng tộc làm chứng bằng con đường nào?

* Trả lời ngắn gọn.

– Ghi rõ Thiền tông hiệu.

– Địa chỉ.

– Điện thoại.

Công bố người đáp đúng câu hỏi tháng 4/2017 vào ngày 2-5-2017.

 

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.