Tin nổi bật

Đạt A La Hán là đã Giải thoát chưa?

Anh T.X.T, sinh năm 1990, cư ngụ tại Hà Nội có hỏi Ban quản trị Tổ đình Chùa Thiền tông Tân Diệu như sau:

1- Tu làm sao thành A La Hán?

ĐÁP:

– Muốn thành A La Hán, thì phải tu các pháp như sau:

Pháp một: Tu Tứ quả Thinh văn:

* Quả một:

– Tu Đà Hoàn:

– Ngồi dụng công không cho Tâm lăng xăng là được định.

(Gọi là Định sanh hỷ lạc. Chứng được Tu Đà Hoàn).

* Quả hai:

– Tư Đà Hàm:

– Ngồi dụng công tách cho Tâm định của mình ra khỏi Thân.

– (Gọi là Ly hỷ diệu lạc. Chứng được Tư Đà Hàm).

* Quả ba:

– A Na Hàm:

– Ngồi dụng công, khi Tâm thanh tịnh và Thân tứ đại rời ra.

– Có không gian yên lặng.

– Không gian này gọi là Niết bàn Tịch tĩnh, cũng gọi là Niết bàn Cô tịch.

– Người tu vào an trú  trong Niết bàn Cô tịch này, được không gian Cô tịch này gọi là “Chứng được quả A Na Hàm”.

* Quả vị thứ tư:

– A La Hán:

Người sống trong Niết bàn Cô tịch này, gọi là “Người chứng được quả vị A La Hán”.

Pháp hai: Tu Diệt Tận Định:

* Ngồi dụng công Diệt Tâm lăng xăng của mình.

– Diệt hết Tâm lăng xăng của mình là mình được định.

– Người được định này, tu không cần tu qua 4 lớp như Tứ quả thinh văn.

– Khi người tu hành này tạo được nơi thanh tịnh, tự vào an trú trong thanh tịnh này, liền chứng được quả vị A La Hán.

Pháp ba: Tu Tứ Diệu Đế:

* Tứ Diệu Đế có 4 phần:

1/- Khổ Đế.

2/- Tập Đế.

3/- Diệt Đế.

4/- Đạo Đế.

Một: Khổ Đế:

* Người mang thân là phải Khổ gọi là Khổ Đế.

Hai: Tập Đế:

* Người cái gì cũng huân Tập vào, gọi là Tập Đế.

Ba: Diệt Đế:

* Người tu là muốn Diệt: Khổ Đế và Tập Đế.

– Nếu Diệt được thanh công, thì Đạo Đế được mở ra.

Bốn: Đạo Đế:

* Đạo Đế là con đường chân thật, dẫn người tu về Phật giới.

– Người tu mà không biết được 4 phần: Khổ – Tập – Diệt – Đạo này.

– Tưởng Đạo Đế là Niết bàn.

– Vào an trú trong đó.

– Tức khắc, được thành là vị A La Hán ngay.

2. Các vị A La Hán đã giải thoát sanh tử Luân Hồi chưa?

Đáp:

– A La Hán chỉ giải thoát được Thân tứ đại và Tâm vọng tưởng của mình mà thôi.

– Còn Giải thoát Sanh tử Luân Hồi, A La Hán không biết là gì, nên không Giải thoát được.

3. Tu A La Hán để làm gì?

Đáp:

– A La Hán là người tu chứng được quả vị Niết bàn Tịch tĩnh, cũng gọi là Niết bàn Bất động, vào sống trong Niết bàn này.

–  Người A La Hán sống trong Niết bàn Bất động này, được 2 cái diệu dụng như sau:

Một là, muốn tịch để nhập Niết bàn Bất động này lúc nào cũng được.

Bằng cách nào?

– Băng cách là tác ý vào quả Tim, muốn cho quả Tim ngưng đập, thì quả Tim ngừng đập ngay.

Hai là, muốn cho hơi thở ngừng thở, thì hơi thở cũng ngưng thở liền.

* Người tu hành chứng được quả vị A La Hán họ có cái chấp Ngã như sau:

1/- Ta là Người A La Hán.

2/- Ta đã chứng được quả vị A La Hán.

3/- Ta là người đã nhập được Niết bàn.

4/- Khi còn sống, họ dụ nhiều ngươi đến tu theo họ.

5/- Những người tu theo đạo Phật mà chưa rõ thông 6 pháp môn tu của Đức Phật dạy, họ rất thích, nên tu theo pháp môn Nguyên thủy ngày rất nhiều.

6/- Vì họ có cái chấp Ngã, nên họ cho pháp môn Nguyên thủy này là cao nhất, nên họ chê các pháp môn tu khác, nhất là pháp môn Thiền tông, Tịnh Độ tông và Mật chú tông.

4. Tại sao bên thiền Nguyên Thủy, lại chê pháp môn Thiền Tông?

Đáp:

– Vì những vị Thầy này, họ cho pháp môn Nguyên thủy là cao nhất, nên họ chê pháp môn Thiền tông.

– Những vị Thầy tu theo pháp môn Nguyên thủy này, họ tu học theo đạo Phật, họ chỉ học được lời của Đức Phật dạy ban đầu, họ tưởng là cao tột nhất, nên họ chê Thiền tông là “Tà đạo” là vậy.

Vì sao họ chê như vậy?

– Vì pháp môn Nguyên thủy là “Sơ cấp Phật học”.

– Vị nào tu theo pháp môn Nguyên thủy này, nếu đã được chứng quả vị A La Hán rồi, họ tưởng là đã xong. Họ cho họ là tu cao nhất.

– Giống như ở thế gian này, có đứa trẻ tốt nghiệp Tiểu học. Nó cho nó là học cao nhất. Nên những người học Trung học, hay Đại học, hoặc người học cao hơn nói cho nó nghe, nó cho mấy người này là điên!

* Vì vậy, mà các Thầy tu theo pháp môn Nguyên thủy chê: Pháp môn Thiền tông. Pháp môn Tịnh Độ tông. Mật Chú tông là Tà đạo là vậy.

5. Trong Lục Đạo Luân Hồi, không thấy có A La Hán, vậy khi A La Hán chết, sẽ đi về đâu?

Đáp:

– Trong Lục đạo Luân hồi không có nơi nào cho A La Hán ở cả.

Vì sao vậy?

– Vì A La Hán chỉ thích ở nơi Cô tịch, nên:

1/- Không tạo công đức, nên không trở về Phật giới được.

2/- Không tạo nghiệp phước đức Dương, nên không vãng sanh lên các cõi Trời hay nước Cực Lạc sinh sống được.

3/- Không tạo nghiệp phước đức Âm, nên không vào các loài Thần sống được. (Nếu A La Hán muốn vào loài Thần sống, thì phải chịu sự sai khiến của các loài Thần, thì làm sao A La Hán chịu. Do vậy, A La Hán phải vào rừng sâu, hang núi vắng ở một mình).

6. Niệm Phật thành Phật, các vị Thầy giảng như vậy có đúng không?

Đáp:

– Niệm Phật là nhớ Phật thì làm sao thành Phật được.

– Muốn thành Phật thì phải học công thức trở về Phật giới.

– Về Phật giới mới thành Phật được.

7. Vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, có còn bị sanh tử luân hồi không ạ?

Đáp:

– Vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, vẫn còn nằm trong qui luật sanh tử luân hồi.

– Cõi Tịnh Độ, gọi là nước Cực Lạc, tức người nào sống ở nước này được hưởng vui và sướng tột cùng.

– Nước Cực Lạc là nơi vãng sanh để hưởng sung sướng. Khi hưởng hết nghiệp phước đức Dương, thì trở lại Dòng tộc, được Dòng tộc phân bổ đi luân hồi làm người tiếp để tạo nghiệp khác.

8. Tu theo minh sư Trần Tâm để đạt kết quả gì?

Đáp:

– Tu theo minh sư Trần Tâm để chứng được quả vị A La Hán.

9. Tu theo Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư để đạt kết quả gì?

Đáp:

– Tu theo Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, cũng để chứng quả vị A La Hán.

10. Con nghe bạn con tâm sự, minh sư Trần Tâm nói Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng thế, tin này liệu có đúng không ạ?

Đáp:

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay bất cứ Đức Phật nào, khi đã trở về Phật giới rồi, thì mới thành Phật được.

– Khi đã trở về Phật giới rồi, thì mới mang một Kim Thân Phật.

– Kim Thân Phật cấu tạo bằng điện từ Quang, là loại điện từ rất sáng và mạnh.

– Vì vậy, Kim Thân Phật không trở lại thế giới loài Người được.

– Minh sư Trần Tâm nói Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng thế.

– Minh sư Trần Tâm nói không đúng sự thật!

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy:

– Ở trái đất này, bất cứ ai xưng mình là Phật! Là Thánh! V.v…

– Đều là của những vị Thần nói.

Vì sao?

– Vì ở nơi trái đất này, Thần làm chủ, nên Thần muốn nói gì cũng được.

 

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.