Tin nổi bật

3. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

MỤC LỤC

01. Lời nói đầu
02. Lý giải ăn uống
03. Cách ăn uống ít bệnh
04. Hỏi ăn uống theo Thiền tông
05. Căn bản của một hành tinh
06. Hỏi về Bí mật Thiền tông
07. Hỏi về chữ VẠN
08. Hỏi về Lão Tử và Khổng Tử
09. Hỏi về Triết học Phương Đông
10. Hỏi tu theo Thiền tông
11. Tại sao tu theo Thiền tông lại quan trọng ăn uống?
12. Tại sao phải cân bằng Âm Dương
13. Hỏi về An táng
14. Hỏi về cách chưng bông trái
15. Giải thích chữ VẠN
16. Giải mã truyện TÂY DU KÝ
17. Hỏi về Đốn Ngộ Tiệm Tu
18. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn giải thoát
19. Lộ trình đến Phật Tánh không dụng công
20. Lộ trình đến Phật Tánh có dụng công
21. Hỏi hành Thiền
22. Hỏi làm sao tự tịch diệt
23. Thắc mắc độ chúng sanh ở Địa Ngục
24. Hướng dẫn ngồi thiền
25. Phật Tánh thanh tịnh sao khởi vọng niệm
26. Thắc mắc các Vị Tăng
27. Mười bậc nhận biết Thiền tông
28. Tranh luận
29. Quyết chí đốn ngã Trưởng ban
30. Xin nhắc nhở người lớn tuổi
31. Lợi ích
32. Người bị mất quyền lợi
33. Lời nguyền của Ma Vương
34. Hỏi cúng dường
35. Một số câu hỏi đặc biệt
36. Lời khuyên của người viết sách
37. Ý sau cùng
38. Kết luận