Tin nổi bật

4. Những câu hỏi Thiền tông 2

MỤC LỤC

01. Mở đầu
02. Lời nói đầu
03. Hỏi về Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, Tiểu thừa, Đại thừa, tu Tứ Niệm Xứ?
04. Hỏi về Ngũ Đình Tâm Quán, Giác ngộ và Triệt Ngộ
05. Hỏi Lục Diệu Pháp môn cao hay Thiền tông cao?
06. Hỏi về Tứ Thiền Bát Định
07. Hỏi về Ly tứ cú, tuyệt bách phi? Núi Tu Di?
08. Bốn câu kệ trong kinh Kim Cang? Ý nghĩa 3 xe trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa
09. Đức Phật dụng công ngồi thiền thành đạo? Pháp quán 37 Phẩm trợ đạo?
10. Tam pháp ấn? Làm sao nhận được ánh từ quang của chư Phật? Ấn Tâm?
11. Cõi Tịnh Độ ở đâu?
12. Tu Thiền tông không dụng công sao đạt được lý đạo?
13. Thiền “Chánh định Tam Muội”
14. Tại sao thời Đức Phật có nhiều người Ngộ đạo, còn hiện nay thì ít? Tứ ân trong đạo Phật?
15. Thọ Bát quan trai để làm  gì?
16. Tại sao không ai chịu tu Thiền tông?
17. Niệm Phật liên tục không đoạn dứt có đúng không?
18. Như Lai Thiền cao hay Thiền tông cao?
19. Thiền Diệt Tận Định cao hay Thiền tông cao?
20. Hỏi về lối tu Thiền Diệt Ý
21. Tại sao nhiều người trong chùa hiện nay không biết pháp tu Giải thoát?
22. Ý nghĩa 7 bông sen dưới chân Đức Phật
23. Câu nói bất hủ của Thiền sư Thường Chiếu
24. Thiền tông cao quý như vậy sao không ai chịu tu?
25. Bố thí như thế nào có Công Đức và Phước Đức?
26. Anh Nguyễn Vạn Hội hỏi
27. Tổ chức cho Phật tử đi làm từ thiện có Công Đức?
28. Giải thích về Tánh Phật và Tánh người?
29. Cấu tạo của một vị Phật? Cấu tạo Thân, Tâm, Tánh của con người?
30. Tu theo Kinh Pháp Hoa là tu làm sao?
31. Tại sao loài người thích mâu thuẫn, không chịu hòa thuận với nhau?
32. Điều kiện để được cấp giấy “Yếu chỉ Thiền tông”
33. Lời khuyên cho người đạt được “Bí mật Thiền tông”
34. Tại sao Ma Vương không làm gì được Đức Phật?
35. Thiền tông học cao quý như vậy sao không chùa nào chịu tu?
36. Hỏi cắt cớ những vị Tiến sĩ Phật học
37. Khi chết bất đắc kỳ tử, tâm còn sáng suốt để vào Bể Tánh Thanh tịnh?
38. Giải thích câu “Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn”
39. Làm sao giúp Thầy chúng con bớt nghiệp?
40. Tại sao đa số người tu đều dính đến Tiền, Tài, Danh, Lợi?
41. Pháp môn nào mới giúp Giải Thoát đây?
42. Hỏi về Thiền sư Thái Lan Achaan Chah
43. Hỏi tại sao ngồi thiền bị đau đầu, cổ, tay , vai …
44. Lời kết