Tin nổi bật

5. Khai thị Thiền tông

 

MỤC LỤC

01. Lời nói đầu
02. Dẫn nhập vào sách
03. Ngài Ca Chiên Diên hỏi Đức Phật
04. Ngài Phú Lâu Na hỏi Đức Phật
05. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật 1
06. Ngài A Nan hỏi Đức Phật
07. Sự tích độ 5 anh em Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu
08. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật 2
09. Ngài A Na Luật hỏi Đức Phật
10. Ông Lã Thiện Hiện hỏi Đức Phật
11. Ngài Ưu Ba Ly hỏi Đức Phật
12. Bà Hữu Uất Lam Phương hỏi Đức Phật
13. Bà Phất Nữ Liên An hỏi Đức Phật
14. Ông Uất Thiên Thật Trí hỏi Đức Phật
15. Ông Khưu Đầu Tuệ Phát hỏi Đức Phật
16. Ông Ưu Phước Lộc hỏi Đức Phật
17. Ông Bích Lộc Phát Thiên hỏi Đức Phật
18. Ông Lữ Chí Thiền Quang hỏi Đức Phật
19. Lời dạy sau cùng của Đức Phật