Tin nổi bật

8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam

MỤC LỤC

01. Tựa sách
02. Lời giới thiệu
03. Tổ 01 Ma-Ha-Ca-Diếp
04. Tổ 02 A-Nan-Đà
05. Tổ 03 Thương-Na-Hòa-Tu
06. Tổ 04 Ưu-Ba-Cúc-Đa
07. Tổ 05 Đề-Đa-Ca
08. Tổ 06 Di-Dá-Ca
09. Tổ 07 Bà-Tu-Mật
10. Tổ 08 Phật-Đà-Nan-Đề
11. Tổ 09 Phục-Đà-Mật-Đa
12. Tổ 10 Hiếp-Tôn-Giả
13. Tổ 11 Phú-Na-Dạ-Xa
14. Tổ 12 Mã-Minh
15. Tổ 13 Ca-Tỳ-Ma-La
16. Tổ 14 Long-Thọ
17. Tổ 15 Ca-Na-Đề-Bà
18. Tổ 16 La-Hầu-Đa-La
19. Tổ 17 Tăng-Già-Nan-Đề
20. Tổ 18 Già-Da-Xá-Đa
21. Tổ 19 Cưu-Ma-La-Đa
22. Tổ 20 Xà-Dạ-Đa
23. Tổ 21 Bà-Tu-Bàn-Đầu
24. Tổ 22 Ma-Noa-La
25. Tổ 23 Hạc-Lạc-Na
26. Tổ 24 Sư Tử
27. Tổ 25 Bà-Xá-Tư-Đa
28. Tổ 26 Bất-Như-Mật-Đa
29. Tổ 27 Bát-Nhã-Đa-La
30. Tổ 28 Bồ-Đề-Đạt-Ma
31. Tổ 29 Huệ Khả
32. Tổ 30 Tăng-Xán
33. Tổ 31 Đạo-Tín
34. Tổ 32 Hoằng Nhẫn
35. Tổ 33 Huệ Năng
36. Tổ 34 Điều Ngự Giác Hoàng
37. Tổ 35 Pháp Loa
38. Tổ 36 Huyền Quang
39. Kết luận