Tin nổi bật

9. Sách trắng Thiền tông

MỤC LỤC

1. Lời giới thiệu
2. 24 câu Kệ của Đức Phật
3. Phật Giới
4. Tam Giới
5. Cõi Trời Vô Sắc
6. Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ
7. Cõi Trời Dục Giới
8. Địa cầu Ngũ Thú tạp cư
9. Đức Phật kể Ngài bị luân hồi P1
10. Đức Phật kể Ngài bị luân hồi P2
 
11. Đức Phật kể Ngài được chỉ cách Giải thoát
12. Tại sao Tánh Phật bị Tánh Người giam giữ?
13. Tiêu chuẩn của một Vị Phật?
14. Cầu xin Thượng Đế giúp được gì?
15. Đường vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh?
16. Căn bản Pháp môn Thanh Tịnh Thiền?
17. Hình thể và nhiệm vụ của một vị Phật?
18. Lý giải 28 Phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa?
19. Đức Phật căn dặn Ngài A Nan
20. Đức Phật dạy về dòng Thiền tông ở các đời sau