Tin nổi bật

Đức Phật dạy về Chánh Tín và Mê Tín

     Ông Linh Kiết Tường hỏi:

      – Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không phân biệt được Chánh tín và Mê tín, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

     Đức Phật dạy một loạt 12 phần Chánh tín và Mê tín:

     – Này ông Linh Kiết Tường, Như Lai dạy ông và đại chúng 12 phần Chánh tín và Mê tín như sau:

     Một: Lập chùa Thiền tông, thờ Như Lai để tu tập:

     1/- Cám ơn Như Lai dạy pháp môn Giác ngộ và Giải thoát, là Chánh tín.

     2/- Cầu xin Như Lai ban Giác ngộ Giải thoát, là Mê tín.

     Hai: Lập chùa bình thường, thờ Như Lai ở thế ngồi Thiền:

     1/- Dụng công ngồi Thiền và Quán 1 trong 37 pháp, để có chứng đắc theo nhân quả của trái đất này, là Chánh tín.

     2/- Nói là trở về Phật giới, là Mê tín.

     Ba: Lập chùa bình thường, thờ Như Lai ở thế ngồi Thiền:

     1/- Ngồi đọc trong 12 bộ kinh Đại thừa để tìm hiểu lời của Như Lai dạy nói gì trong đó, để nói lại cho người khác nghe hiểu như mình, người này là Chánh tín.

     2/- Nói là trở về Phật giới, là Mê tín.

     Bốn: Lập chùa bình thường, thờ Như Lai ở thế ngồi Thiền:

     1/- Ngồi suy tư nghĩ tưởng, tìm hiểu hữu dụng vật chất, để giúp loài người bớt vất vả, người này là Chánh tín.

     2/- Nói là trở về Phật giới, là Mê tín.

     Năm: Lập chùa bình thường, thờ Như Lai ở thế ngồi Thiền:

     1/- Ngồi dụng công niệm câu Thần chú, để có Thần thông, trị bệnh cho người khác, được danh là Thầy y, sau khi chết được làm Thần, người này là Chánh tín.

     2/- Nói là trở về Phật giới, là Mê tín.

     Sáu: Lập chùa thờ Đức Phật A Di Đà.

     1/- Làm phước thiện thật nhiều.

     2/- Ngồi niệm Phật A Di Đà thật niêm mật.

     3/-  Ham muốn sau khi chết được vãng sanh lên nước Cực Lạc sinh ra và sống ở đây một thời gian dài, là Chánh tín. Nói sống ở nước Cực Lạc vĩnh viễn, là Mê tín.

     Bảy: Lập Thiền viện:

      1/- Dụng công tu hành.

     2/- Chứng quả Bất động.

      – Là Chánh tín, nói trở về Phật giới, là  Mê tín.

     Tám: Lập Tu viện là thờ Thánh:

      1/- Cầu xin Thánh rước lên nước Trời ở sau khi chết.

      2/- Cầu xin Thánh ban phước lành cho mình.

      – Hai phần trên là Chánh tín.

      – Đem hình hay tượng của Như Lai vào thờ,  là  Mê tín.

      Chín: Cúng ở trái đất này:

       1/- Ở chùa: Cúng Cô Hồn ở ngoài chùa vào 5 giờ chiều mỗi ngày là Chánh tín. Cúng cho Như Lai ăn là Mê tín.

      2/- Ở chùa: Người tu trong chùa có 2 việc làm:

      Một là, học và hiểu các kinh của Như Lai dạy, nói lại cho người đến chùa nghe là Chánh tín.

      Hai là, ngày nào cũng cúng cho Như Lai ăn, tụng cho Như Lai nghe, người này là Mê tín.

      Mười: Đình là nơi thờ Thần:

      1/- Ngày nào cũng cúng cho Thần ăn là Chánh tín.

      2/- Xin Thần ban phước là Mê tín.

      Mười một: Đền là nơi thờ những Anh Hùng Dân Tộc, đến cám ơn và chiêm ngưỡng gương hạnh của các Ngài là Chánh tín, cầu xin các Ngài ban phước là Mê tín.

      Mười hai: Miểu là nơi những vị có lòng thương Cô Hồn, cất Miểu ra để cho Cô Hồn có nơi ở, có phước, người này là  Chánh tín. Cất Miểu ra xin Cô Hồn ban phước là Mê tín.

      Ông Linh Kiết Tường nghe Đức dạy một loạt 12 phần Chánh tín và Mê tín. Ông đã rõ thông, hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.