Tin nổi bật

Hay chỉ tại lòng ta chẳng chịu về ?!

Phật Tánh vốn sẵn ở nơi ta
Ngoài ta tìm Phật ắt theo tà
Theo tà bị đi trong Lục Đạo
Đi trong Lục Đạo biết kiếp nào ra?

Muốn tìm Phật Tánh hỏi người khôn?
Người khôn không biết được Phật Tánh
Biết Phật Tánh là kẻ ngu đần?
Kẻ ngu đần làm sao biết Phật Tánh

Chỉ cần nghe tiếng ầm ầm nổ
Xé nát màn đêm sẽ thấy đường
Đường về quê cũ không xa lắm
Chỉ ta lòng ta chẳng chịu về ?!

Trích sách Thiền tông của tác giả Nguyễn Nhân.