Tin nổi bật

Hình ảnh Buổi Lễ Truyền thiền năm 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 26 – 3 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 23 – 4 – 2017

Hình lễ Công Bố Huyền Ký của Đức Phật ngày 14 – 5 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 21 – 5 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 18 – 6 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 16 – 7 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 13 – 8 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 27 – 8 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 17 – 9- 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 05 – 11 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 19 – 11 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 03 – 12 – 2017

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 17 – 12 – 2017