Tin nổi bật

Hình ảnh Buổi Lễ Truyền thiền năm 2018

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 07-1-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 04-2-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 25-3-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 22-4-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 06-5-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 12-8-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 07-10-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 30-10-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 18-11-2018

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 02-12-2018