Tin nổi bật

Hình ảnh Buổi Lễ Truyền thiền năm 2019

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 27-1-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 05-5-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 19-5-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 16-6-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 30-6-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 14-7-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 21-7-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 28-7-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 25-8-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 08-9-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 22-9-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 06-10-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 20-10-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 03-11-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 17-11-2019

 

Hình lễ truyền Thiền tông ngày 01-12-2019