Tin nổi bật

III. Kinh cúng Cô Hồn theo Thiền tông

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam
Tỉnh Long An – Huyện Đức Hòa – Xã Tân Mỹ
Chùa Thiền tông TÂN DIỆU

—ooo—

KINH CÚNG CÔ HỒN

(Dành riêng cho chùa tu theo pháp môn Thiền tông)

(Bấm vào đây để tải Kinh này về)

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Đức Thế Tôn:

Chúng con xin trì tụng phẩm kinh này là để gọi Cô Hồn đến hưởng dụng, mà chùa Thiền tông chúng con bày ra cúng.

Kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật chứng minh.

LỜI CÚNG:

Hồn ơi, hỡi Cô Hồn
Đến đây hưởng dụng cháo thơm ngon lành
Dầu cho cuối bãi đầu gành
Đến đây hưởng dụng cháo lành bánh ngon.O

Hồn thân xác không còn
Thói quen ăn uống vẫn còn  y  nguyên
Thiền tông mở rộng ước nguyền
Bánh cháo khắp miền Hồn cứ nhận ăn. O

Ăn xong đảnh lễ Phật rằng:
Mong nhờ Đức Phật xoá giùm Trần dung
Các Hồn phải hiểu tột cùng
Quậy phá Thiên hạ phải chung luân hồi!O

Chi bằng vâng lệnh Phật thôi
Về nơi Phật giới một đời an vui
Ở trong Thiên hạ khắp nơi
Thích Ca Giáo Chủ muôn nơi tựu về.O

Dù Hồn có ở sơn khê
Muốn tu Thanh tịnh phải về Thiền na
Dù Hồn có ở rất xa
Nếu tu Thanh tịnh Thích Ca chứng rằng:O

Hồn đừng có băn khoăn
Quyết tu Thanh tịnh cũng bằng Linh Sơn
Hồn nên cố gắng đừng quên
Nhận ra Phật Tánh là ơn Phật Đà.O

Dù Hồn có ở rất xa
Nếu tu Thanh tịnh Phật Đà chứng minh
Hồn nên cố gắng giữ mình
Tìm ra Phật Tánh của mình vạn năm.O

Hồn nên cố gắng nằm lòng
Chư Phật ra sức  hết lòng giúp cho
Tu tập Thanh tịnh không lo
Thiền tông gỡ mối ưu lo não phiền.0

Nhận ra Phật Tánh dứt duyên
Chư Phật đã có lời nguyền không sai
Độ xong tất cả muôn loài
Ở nơi đồi, núi, hay ngoài sơn lâm.O

Nghe lời Phật dạy âm thầm
Hai lăm thế kỷ chưa lầm sai ngoa
Nếu Hồn duyên lớn nhận ra
Mình có Phật Tánh, Phật Đà chứng miên.O

Bao năm đau khổ lụy phiền
Tự nhiên tiêu hết về miền Lạc Bang
Hiện nay Hồn ở Thế gian
Biết được Phật Tánh muôn ngàn vui thay.O

Dù cho Vua, Chúa, Quan Ngài
Hết phúc phải đọa vào ngay luân hồi
Ham chi các ch các nơi
Nghe kinh hiểu  đạo, ngộ thời Thiền tông.O

Hồn nên cố gắng một lòng
Cương quyết dứt bỏ cho xong đời này
Nhận ra lời dạy của Thầy
Chư Phật cứu giúp, nắm tay rước về.O

Hồn tức khắc hết mê
Mở to mắt huệ đường về Như Lai
Trên đời chỉ một không hai
Phật ngôn trùm khắp không nơi nào mờ.O

Hồn đừng chậm chạp thờ ơ
Gắng nghe nhớ kỷ lời thơ kệ Thiền
Chắc rằng hưởng trọn niềm riêng
Chư Phật đến rước về miền an vui.O

Từ đây Hồn hết ngậm ngùi
Nhận ra Tánh Phật an vui tột cùng
Muôn đời ngàn kiếp cáo chung
Một bước qua được bến cùng sông mê.O

Thích Ca chỉ rõ đường về
Đến nơi Lạc Cảnh không hề sai ngoa
Lòng từ của Phật Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra ban ngày.O

Nhớ ra thăm thẳm đường dài
Hôm nay nhận được như đài Linh Sơn
Nhận ra chân tánh đáp đền
Lạy liền ba lạy muôn rơi lệ hồng.O

Hồn nên quyết chí một lòng
Nghe lời Phật dạy, đừng hồng tham lam
Hồn nên cố sức ráng làm
Theo lời Phật dạy thoát phàm tối đen.O

Hồn nên nhất quyết một phen
Được nhờ chư Phật cho đèn sáng trưng
Hương Hồn hiện thấy vui mừng
Cương quyết cho được về nương Phật Đà.O

Nhận ra lời dạy Thích Ca
Chư Phật đến rước, về Nhà quê hương
Cám ơn Đức Phật chỉ đường
Cô Hồn cương quyết phải nương theo Ngài.O

Nợ trần quyết chí phủi ngay
Rất nhiều vị Phật, nắm tay rước về
Cô Hồn tức khắc hết mê
Về nơi Phật giới, mọi bề an vui. OOO

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

HỒI HƯỚNG:

Phẩm kinh con mới tụng rồi
Nguyện đem công đức cho thời Hôn Linh
Mong Hồn cố gắng giữ gìn
Chư Phật ủng hộ công mình không sai.O

Khuyên Hồn chớ có bi ai
Chư Phật ủng hộ không sai lời nào
Khuyên Hồn an tỉnh tâm cao
Sẽ được như nguyện không sao sai lời.O

Dù cho vật đổi sao dời
Tin tưởng Chư Phật không lời sai ngoa
Nhìn Phật như thể Đức Cha
Thì ta sẽ được về Nhà quê xưa.OOO

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

 

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.