Tin nổi bật

Khi niệm Phật mà thấy Đức Phật A Di Đà là tà sao?

Ông Lương Thái Tuệ, sanh năm 1937 (73 tuổi), tại Chợ Lớn, cư ngụ tại đường Bạch Đằng, Bà Chiểu, hỏi:
– Tôi tu niệm Phật A Di Đà được 10 năm. Tình cờ, tôi có đọc sách viết về Thiền tông học của tác giả Nguyễn Nhân. Thầy có dạy, tu theo Thiền tông, nếu ai mong thấy Đức Phật bên ngoài hiện nơi tâm mình là tà. Vậy, những người tu niệm Phật như chúng tôi, nếu khi niệm Phật mà thấy Đức Phật A Di Đà là tà sao?
Trưởng ban trả lời:
– Đúng như vậy, đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi kinh Kim Cang.
Đức Phật dạy:
– Ai tu theo đạo của ta:
– Thấy hình ảnh của ta (tức sắc) mà cầu ta (Nhược dĩ sắc kiến ngã)
– Nghe tiếng của ta (tức âm thanh) mà cầu ta (Dĩ âm thanh cầu ngã)
– Người ấy hành đạo tà (Thị nhân hành tà đạo)!
– Không thấy Như Lai mà chỉ thấy ma (Bất nan kiến Như Lai)!
Ông Lương Thái Tuệ, nghe Trưởng ban đọc 4 câu kệ trong kinh Kim Cang, ông liền giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” của pháp môn Thiền tông học Nhà Phật.
Ông hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.