Tin nổi bật

Mong ước của một Giáo sư – Tiến sĩ

Giáo sư tiến sỹ Lê Anh Quân, sanh năm 1933 (77 tuổi), tại Thừa Thiên Huế, cư ngụ tại số 2319 Overland Road Boise (ID) 83705 USA. Khi lên “Linh Sơn Hội Thượng Phật” tại chùa Thiền tông Tân Diệu, Tiến sỹ đọc bài kệ 3 lạy, ông liền giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” .
Khi ngộ, Tiến sỹ có làm bài thơ 32 câu như sau:
Thơ ông viết:
Muôn đời ngàn kiếp tìm cầu
Linh Sơn tuyệt đỉnh nhiệm mầu mới hay
Hoa Liên Diệu Pháp nở bày
Linh Sơn phát sáng, rõ hay ánh thiền.

Triệu đời, tỷ kiếp ngủ yên
Đi trong lục đạo muôn miền khó khăn
Đến nơi Hội Thượng nhận rằng:
Vi diệu Phật tánh thường hằng không sai.

Thiền tông nơi đỉnh Linh Đài
Một, hai, năm chục, không ai sánh bằng
Liên Hoa Diệu Pháp khó khăn
Đại duyên, đại phúc, nhận rằng hạt Châu.

Tu thiền mà quán hay cầu
Chẳng khác tìm lửa trên đầu núi băng
Con nay đạt lý thường hằng
Trở về nguồn cội nhớ rằng ơn Cha.

Lòng từ của Phật Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra ban ngày
Hôm nay tại tiểu Linh Đài
Con xin nguyện mãi nhớ hoài không quên.

Lòng thành kính bạch ơn trên
Nguyện mong Linh cảnh ở bên mọi người
Hoa Liên Diệu Pháp tốt tươi
Ai đạt lý đạo tươi cười như con.

Dù cho biển cạn, núi mòn
Hư không có hoại lòng con vững bền
Nhờ Phật con đã đứng lên
Nhận ra chân Tánh về bên Phật Đà.

Tánh Phật con đđã nhận ra
Sống với Phật tánh, con xa luân hồi
Đời con đại phúc Phật ôi!
Cám ơn Đức Phật cứu đời của con.

Giáo sư có nói với chúng tôi:
Mỗi lần ông ngâm bài thơ này, ông khóc và khóc rất nhiều, không biết đại phúc của ông có từ thuở nào mà hôm nay ông đến “Linh Sơn Hội Thượng Phật”, ông đã đại ngộ Thiền tông. Vì vậy, ông xin chúng tôi ghi vào sách “Khai thị Thiền tông” để ai có duyên đọc sách mà có phước lớn sẽ ngộ thiền như ông. Vì lòng quá tha thiết đó, nên chúng tôi xin bổ túc vào quyển sách này . Trước, để thỏa lòng mong muốn của ông, khi viếng “Thiền tông Phật Đài” mà giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”. Sau, những ai có duyên lớn, đọc được thơ thiền của ông, mong cũng giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” như ông.
Tuy Giáo sư Tiến sỹ chỉ yêu cầu chúng tôi như vậy, nhưng Đức Phật đã qui định pháp môn Thiền tông này, vị nào giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” mà có làm thơ từ 12 câu trởi lên, vị đó xem như đã đạt được “Bí mật Thiền tông” nên được truyền “Bí mật Thiền tông” vào 1 tuần sau, và chúng tôi cũng đã cung cấp cho vị Giáo sư Tiến sỹ này tất cả những pháp yếu mà Như Lai dạy trong Huyền ký của Ngài.