Tin nổi bật

Phước Đức nhiều có thể chuyển thành Công Đức?

Anh V.X.V cư ngụ tại Nam Định, có câu hỏi Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu 2 câu:

Câu 1: Người có Phước Đức nhiều liệu có chuyển được nghiệp không?

Câu 2: Kinh Kim Cang là Kinh phá chấp tất cả, vậy hành giả tu theo Thiền Tông nếu chấp có Công Đức thì có đúng theo tinh thần của Thiền Tông không ạ?

Trưởng Ban trả lời:

Câu 1: Người có phước đức nhiều là có nghiệp phước Dương, thì chuyển nghiệp gì bây giờ? Nghiệp ác ư? Đã có nghiệp phước đức nhiều, thì làm gì có nghiệp ác mà chuyển?

Nếu anh muốn hỏi câu này: Phước đức nhiều có chuyển được Công đức không? Thì hoàn toàn không được.

Vì sao vậy?

– Vì Công đức không lấy nghiệp Phước đức mà chuyển được.

Phước đức nó nằm trong vỏ bọc tánh người:

– Được điện từ Âm Dương bảo quản.

– Sử dụng trong Tam giới thôi.

– Tức chỉ sử dụng trong nhân quả luân hồi trong  thế giới vật lý này thôi.

Còn Công đức:

– Được lưu vào trong vỏ bọc tánh Phật. Được điện từ Quang bảo quản.

– Làm “vật tư” sử dụng trong Phật giới.

Nói rõ:

Phước đức: Chứa trong vỏ bọc tánh người. Sử dụng nơi thế giới vật lý Âm Dương theo qui luật luân hồi.

Công đức: Chứa trong vỏ bọc tánh Phật.  Sử dụng trong Phật giới.

Vì vậy, thứ nào sử dụng nơi ấy, không chuyển đổi được.

Câu 2: Kinh Kim Cang, Đức Phật dành riêng để dạy cho 2 dạng người tu theo đạo Phật:

Dạng người thứ nhất: Người tu hành, sử dụng thân tâm dụng công tu thấy có chứng có đắc, để làm Thầy dạy thiên hạ, kiếm tiền, v.v…

Anh N.X.V. nên xem kỹ lại 5 pháp môn tu hành, mà Đức Phật đã dạy rất rõ.

Dạng người thứ hai: Người tu tập, nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình, và biết tạo ra Công đức để trở về Phật giới.

Kinh Kim Cang Đức Phật dạy hai dạng người này như sau:

Dạng người muốn chứng đắc:

– Tu hành là có kết quả chứng đắc theo sự ham muốn của mình.

Dạng người muốn giải thoát:

– Chỉ cần thực hiện đúng lời Đức Phật dạy là giải thoát.

Chủ yếu kinh Kim Cang là dạy người tu Thiền tông phải chú ý 3 phần:

– Người vừa khởi ý muốn tu Thiền tông, tức tu giải thoát, những vị Thần đang sống xung quanh chúng ta nơi trái đấy liền có hành động:

1/- Đến trợ giúp chúng ta: Những vị Thần này là Thần Kim Cang.

2/- Đến đưa chúng ta vào ảo giác: Những vị Thần đưa chúng ta vào làm bạn hay làm tôi tớ cho Thần.

3/- Đến phá và hù dọa: Những loài Thần này chúng ta dễ biết.

Nếu chúng ta đã học rõ ràng các kinh sách dạy Thiền tông, thì Thần tự nhiên bỏ đi.

Anh N.X.V. phải nhớ rõ 2 phần:

1/- Thầy mà dạy pháp môn Thiền tông, mà anh theo học Thầy đó, anh và Thầy đó cùng đi trong luân hồi.

2/- Người  mà chỉ anh công thức giải thoát, thì người này là ân nhân của anh đó.

Về Công đức: Anh đã tạo ra được rồi, dù anh có nói gì cũng không mất Công đức của anh được.

Vì sao vậy?

– Vì Công đức là thứ sử dụng ở Phật giới, chớ không sử dụng nơi thế giới này.

Chứng minh phần này:

– Ông Xá Lợi Phất có nhiều Công đức. Ông chửi Đức Phật mà Công đức của ông không hề hấn gì.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.