Tin nổi bật

Tác dụng của Huyền Ký Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

Ông Lòng Ánh Quang hỏi:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Tập Huyền Ký khi công bố ra có tác dụng gì, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

– Này ông Lòng Ánh Quang, Tập Huyền Ký này khi được công bố ra, có 3 tác dụng:

Một: Mê tín được giảm 50%.

Hai: Dị đoan được xóa sạch.

Ba: Những lời dạy của Như Lai được chuẩn hóa lại đúng với lời dạy của Như Lai.

Vì sao phải chuẩn hóa lại đạo của Như Lai?

– Vì đạo của Như Lai đến thời kỳ Mạt pháp, những người tu theo đạo của Như Lai không ai hành đúng cả, mà họ vì danh và tiền, đem các đạo Trời, đạo Tiên và đạo Thần vào đạo của Như Lai như:

1/- Đạo Trời, là của những vị lập ra Tu viện, để dạy những người tu lên cõi Trời ở, hưởng sung sướng, mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa.

2/- Đạo Tiên, là của những vị lập ra Thiền viện để dạy những người tu được thành Tiên, hưởng sung sướng, mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa.

3/- Đạo Thần, là của những vị lập ra Đình để cúng, mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa cúng.

4/- Thậm chí, Cô Hồn là loài còn đi xin thức ăn cúng của loài Người, thế mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa thờ, để dụ những người mê tín đến lạy và cúng tiền.

Nói đến việc làm sai của các môn đồ của Như Lai thì không thể nói hết được. Vì vậy, Như Lai phải nhờ Long Nữ ở Đất Rồng cho đệ tử đến đời Mạt Thượng pháp công bố ra để chuẩn hóa lại.

Pháp môn Thiền tông học này, khi chuẩn hóa lại thì cứu được rất nhiều người không bị nhân quả của trái đất này.

Còn người tu nào mà không nghe, thì phải chịu nhân quả đi vào làm loài thực vật!

Trích quyển: “Sách trắng Thiền tông” – NXB Hồng Đức, soạn giả Nguyễn Nhân.