Tin nổi bật

Tôi muốn biết cái “Chân thường”?

Tổ Long Thọ (Nagarjuna) người đời gọi Ngài là Bồ tát. Sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 517 năm, ờ miền Tây nước Ấn. Cha tên Long Chí, mẹ tên Út Phương. Thuở nhỏ Ngài thích nghe kinh Phật. Ngài có biệt tài, khi nghe ông Phạm Chí tụng hết 4 bộ kinh Phệ Đà, Ngài thuộc lòng. Ngài là người thích tìm hiểu tất cả những gì có nơi thế giới này như:

1- Thiên văn học.

2- Địa lý học.

3- Toán số học.

4- Văn học.

5- Thần học.

6- Sấm truyền học.

7- Ảo thuật học.

8- Tôn giáo học.

Tất cả các môn học Ngài đều học được xuất sắc. Trong Phật giáo có pháp môn “Vô thường học”, Ngài nhận biếp pháp môn này rất rõ ràng và tường tận, nên vào trong núi tìm được cái hang đá, Ngài đặt tên là hang “Vô Thường”. Dân chúng tìm đến Ngài học rất đông. Tổ Ca Tỳ La Ma nghe danh Ngài nên cũng tìm đến hỏi Ngài:

– Ở đây ông giảng dạy “Vô thường”, chứ ông có biết gì là “Chân thường” không?

Ngài liền trả lời là “Vũ trụ”.

Tổ Ca Tỳ Ma La nói với Ngài:

Ông biết một, chẳng biết hai
Biết được vậy, ông theo hoài trầm luân
Dù ông cố gắng để “Dừng”
Luân hồi sinh tử không dừng được đâu!

Vừa nghe 4 câu kệ của Tổ, Ngài liền trình thưa:

– Như vậy, tôi làm sao biết các cái “Chân thường” để không bị trầm luân, xin Thầy chỉ dạy, tôi xin đội ơn?

Tổ Ca Tỳ Ma La hỏi Ngài:

– Ông muốn biết cái “Chân thường” để làm gì?

Ngài thưa:

– Nếu biết cái gì là “Chân thường”, con sẽ sống với cái ấy.

Tổ dạy:

Học nhiều, ít là “Vô thường”
Học cao học thấp”Vô thường” không tha
Chi bằng chỉ học “Biết” ra
Sống với chân thật thì qua “Vô thường”.

Địa lý có giỏi đừng thương
Nếu còn thấy giỏi là đường trầm luân
Thiền tông Phật dạy chỉ “Dừng”
Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay.

Địa lý dù ông có tài
Dạy người hiểu biết, nhận hoài lăng xăng
Chỉ học và biết rõ rằng
Cái gì vật lý là hằng trầm luân.

Ngày xưa Đức Phật dạy “Dừng”
Không dính không mắc luân hồi dừng ngay
Ta chỉ rõ ông chỗ này
Cái gì vật lý, đừng nên đem vào.

Hãy nhìn cho rõ trước sau
Toán học có giỏi cũng là trầm luân
Tu thiền Thanh tịnh sáng trưng
Những thứ vật lý, tự dưng biết liền.

Hôm nay ta dạy ông riêng
Muốn hết sanh tử nhận liền tánh Nghe
Tánh Nghe tánh Thấy là bè
Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa.

Đừng nói văn học sớm trưa
Nếu nói văn học cho vừa lòng nhân
Là ông tìm kiếm trong trần
Luân hồi muôn kiếp kéo lần ông đi.

Thần học ông thuyết cực kỳ
Dù hay tuyệt đỉnh, phải đi luân hồi
Ngày xưa Đức Phật dạy “Thôi”
Luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông.

Sấm truyền ông học rất thông
Là thứ vật lý, còn trong luân hồi
Nay ông muốn hết luân hồi
Chỉ cần bỏ hết luân hồi lìa ngay.

o thuật cũng không nên xài
Vì những thứ ấy kéo hoài trần duyên
Vì vậy Đức Phật dạy “Thiền”
Pháp thiền Thanh tịnh là yên trong lòng.

Dù cho sông núi hoại không
Hư không có hoại, tánh “Không” hề gì
Thiền Thanh Đức Phật có ghi
Chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng.

Hôm nay ta chỉ cho ông
Tất cả vật lý, lìa xong cho rồi
Nghe lời Phật dạy nên “Thôi”
Luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông.

Nếu thực hiện được với lòng
Chính là chân thật ở trong trần này
“Chân thường” là ở tại đây
Nếu thực hiện được, tại đây vĩnh trường.

Ngài vừa nghe Tổ  Ca Tỳ Ma La nói 52 câu kệ, chỉ chỗ “Chân thường” mà Ngài muốn biết. Bỗng Ngài thốt lên 44 câu kệ và trình với Tổ Ca Tỳ Ma La như sau:

Xưa nay tôi kiếm tôi tìm
Thiên văn xa thẳm để khoe người đời
Nói rằng mình hiểu xa vời
Thiên hạ kính nể để đời hữu danh.

Địa lý con học rất rành
Danh cao trọng vọng, để dành khoe khoang
Đến chỗ đông người lập đàng
Phổ đi địa lý, người sang biết mình.

Mục đích chính của mình
Trình ra kiến thức, để mình có Danh
Người người khen ngợi bao quanh
Cho tiền cho bạc để dành nuôi thân.

Toán học thuyết chỗ xa gần
Để người quyền quí xin phần giải thông
Văn học nói giỏi trong lòng
Nhiều người khen phải cũng vì tiền xu.

Thần học nhiều người lại bu
Xin mình giải rõ, cúng xu cúng tiền
Sấm truyền mình nói rất thiêng
Ngày giờ năm tháng, để khuyên mọi người.

o thuật người thích vui cười
Được nhiều tiền bạc, người người lại khen
Tôn giáo nói sáng hơn đèn
Dụ người tìm đến, sang hèn cũng nghe.

Dùng hình tượng để giấu che
Linh thiêng huyền bí, người nghe khen mình
Với mục đích chánh của mình
Dụ người đem của, cho mình ăn chơi.

Sự thật những việc trên đời
Tôi đi lường gạt, để đời ung dung
Nhân thế họ thích lạ lùng
Vì chỗ thích đó nên tung hỏa mù.

Hỏa mù con dễ kiếm xu
Nhiều người ngu dốt đưa xu con xài
Hôm nay, Thầy dạy thấy ngay
Cứ đi lường gạt, biết ngày nào xong.

Thầy ơi, con nguyện trong lòng
Không đi lường gạt, để lòng bình an
Thiền tông  Thầy dạy rõ ràng
Chỉ cần thanh tịnh là an muôn đời.

Vì vậy, hôm nay con “Thôi”
Không đi lừa phỉnh, hết rồi trả vai
Con nghe lời dạy Phật Ngài
Con xin “Thôi, Dứt” vào ngay nhà mình.

Tổ Ca Tỳ Ma La nói:

– Bài kệ 44 câu của ông, theo Huyền ký của Đức Phật dạy, vị nào nói lên được chỗ vận hành của vật lý và những gì không bị sức hút của vật lý, vị đó được xem là đã đạt được “Bí mật Thiền tông”, phải được truyền Thiền tông để làm Tổ dẫn Mạch nguồn Thiền tông. Vậy, ta nhận ông làm đệ tử, ông hãy theo ta xuất gia, khi ông được 52 tuổi ta sẽ truyền “Bí mật Thiền tông” lại cho ông nối tiếp ta nhận Tổ sư Thiền tông đới thứ 14. Ngài Long Thọ hết sức vui mừng theo Tổ Ca Tỳ Ma La xuất gia, đúng 6 năm sau Ngài được 52 tuổi, nên buổi lễ truyền “Bí mật Thiền tông” được truyền tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông  Pháp Thiền.

Bài kệ truyền “Bí mật Thiền tông” của Tổ Ca Tỳ Ma La truyền cho Ngài Long Thọ như sau:

     Ngày xưa, sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quí hơn ngọc vàng
     Truyền đi khắp chốn gian nan
Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. O

     Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
     Hôm nay họ Long coù duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông.O

     Thọ kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
     Thiền tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi.     O

     Thiền tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã biết được, nhận thì Tổ tông
     Thiền tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình.

     Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
     Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình.

     Thiền tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
     Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này.

     Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Mười bốn tại đây được truyền
     Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông.

     Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
     Đức Phật Huyền ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông.

     Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
     Thiền tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.

     Lời dạy Đức Phật tuyệt linh
Truyền ông Tổ vị một mình biết thôi
     Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra.

     Theo như lời dạy Thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
     Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin .

     Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
     Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa.

     Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
     Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình.

     Ngày xưa Đức Phật dạy “Dừng”
Vì ông không biết, không theo lời Ngài
     Vì vậy đi khắp trần ai!
Rơi vào Bể tánh, hôm nay mới “Dừng”.

     Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
     Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.