Tin nổi bật

TÔN CHỈ, CƯƠNG LĨNH VÀ NỘI QUI CỦA CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM
TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
*****

TÔN CHỈ

Phần 1: Duy nhất chỉ tu theo pháp môn Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình.

Phần 2: Không tu theo pháp môn khác. Vì các pháp môn khác không Giải thoát được.

Phần 3: Không đem mê tín dị đoan vào chùa.

Phần 4: Không cầu khẩn hay quỳ lạy ai.

Phần 5: Kiên định, nơi trái đất này chỉ tu theo pháp môn Thiền tông mới Giải thoát được.

 

CƯƠNG LĨNH

Phần 1: Giải thích cho người tu theo đạo Phật hiểu rõ chữ Giác Ngộ của Đức Phật dạy là gì.

Phần 2: Hướng dẫn cho người tu theo đạo Phật, ai muốn Giải thoát phải thực hành đúng công thức của Đức Phật dạy.

Phần 3: Giải thích cho người tu theo đạo Phật biết: Nếu Mê tín là tự mình đánh mất giá trị chân thật con người của mình. Người mà mê tín, tâm trí không sáng suốt, gia đình mất hạnh phúc, quốc gia suy yếu.

Phần 4: Người đến tìm hiểu đạo Phật: Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu phải có bổn phận giải thích rõ ràng cho họ biết lời dạy của Đức Phật, để họ không hiểu sai.

Phần 5: Người muốn Giải thoát ra ngoài vòng sinh tử Luân hồi: Ban quản trị chùa phải tận tình giúp đỡ họ bằng cái tâm trong sáng, không vì danh và lợi hay điều gì khác.

Phần 6: Ban thường trực tại chùa Thiền tông Tân Diệu có bổn phận giải thích cho người đến tìm hiểu đạo Phật: Ở trái đất này, hay trong Tam giới này, ai cũng phải sống trong qui luật Nhân quả luân hồi. Tức ai cũng như ai, không ai ban phước cho ai được. Không cầu xin ai làm gì. Không lạy lục ai cho mệt. Chính họ không giúp được họ thì làm sao họ giúp mình. Người nào nói giúp được người khác là họ lừa mình đó.

 

NỘI QUI

1. Không tranh luận, không chứng đắc, không chê bai người khác.

2. Không nhận tiền cúng dường của người không hiểu biết về pháp môn Thiền tông.

3. Không làm mất an ninh trật tự, giữ gìn sạch sẽ vệ sinh môi trường.

4. Việc ai nấy làm, không xen vào việc của người khác.

 

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.