Tin nổi bật

Vì sao sâu chuỗi niệm Phật lại có 108 hạt?

Thầy giáo Trần Trọng Kiên, sanh năm 1950 (60 tuổi), tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cư ngụ tại quận 6, TP.HCM, hỏi 2 câu:

Một: Ly tứ cú, tuyệt bách phi là gì?

Hai: Núi Tu Di là núi nào?

Trưởng ban tra lời:

Một: Ly tứ cú:

– Ly là lìa, tứ là bốn, cú là câu.

– Đây là bốn câu xác nhận và phủ nhận trong Thiền tông, xuất phát từ nước Ấn Độ.

Câu 1: – Có, không.

Câu 2: – Cũng có, cũng không.

Câu 3: – Chẳng phải có, chẳng phải không.

Câu 4: – Cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không.

Người tu theo Thiền tông phải bỏ bốn câu này mới bước vào sân Thiền tông được.

Tuyệt bách phi:

– Tuyệt là bỏ hẳn, bách là một trăm, phi là không. Có nghĩa là bỏ hẳn lời giải thích, chỉ đưa vào đầu lời giải của 100 câu hỏi bằng chữ phi là đủ.

Tu theo Thiền tông, những người hỏi, người tu chỉ cần trả lời có một chữ phi là đủ. Dù họ có hỏi 100 câu, chỉ cần nói chữ phi là đã trả lời xong.

Chữ bách trên đây là nói gọn, chứ sự thật là 108 câu. 108 câu này, chính là sản sanh ra xâu chuỗi 108 hạt mà chúng ta thấy ngày nay.

Sau này, người tu theo Tịnh Độ, họ lần chuỗi một vòng 108 hạt, mỗi hạt chuỗi bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, là để định tâm. Như, định tâm phi định tâm là vào chỗ không hai, không văn tự, không đối đải, là đã bước vào cõi Thanh tịnh Niết bàn của Đức Phật A Di Đà rồi. Nhưng người tu theo pháp môn Tịnh Độ, họ lại hiểu sai là nhờ Đức Phật A Di Đà đến rước họ về nước Cực Lạc ở!

Xin chỉ rõ lối tu Tịnh Độ như sau:  

Người tu Tịnh Độ, nên nghiên cứu cứu kỹ lời của Đức Phật Thích Ca dạy: Ai muốn về nước của Đức Phật A Di Đà, phải niệm danh hiệu của Ngài từ 1 ngày đến 3, 5, 7 ngày, niệm cho đến khi nào được vô niệm, thì Đức Phật A Di Đà và các vị phụ tá của Ngài sẽ hiện ra rước người niệm, và dẫn người niệm về nước của Ngài ở.

Nước của Đức Phật A Di Đà ở đâu?

– Nước của Đức Phật A Di Đà ở “Tây Phương Tịnh Độ Trung”.

Nếu vị nào niệm mà thấy được “Tịnh Độ Trung”, thì vị đó đã đến được nước của Đức Phật A Di Đà rồi đó.

Còn ý nghĩa chữ phi bên Thiền tông Đức Phật dạy như sau: “Nếu có ai hỏi Phật là gì? Người tu theo Thiền tông chỉ trả lời là phi Phật. Dù có bao nhiêu câu hỏi đi nữa, người tu chỉ cần thêm chữ phi trước đầu danh từ hỏi là đủ”.

Hai: Núi Tu Di. Người Trung Hoa dịch là núi Diệu Cao. Núi Tu Di nầy xuất phát từ các kinh điển của Đức Phật dạy. Ở trong Đại thiên Thế giới, có hành tinh lớn gấp 200 lần địa cầu chúng ta đang ở, có quả núi tên là Tu Di, nếu đem so sánh với quả địa cầu chúng ta, núi Tu Di lớn hơn quả địa cầu chúng ta nhiều lần! Như vậy, núi Tu Di mà trong kinh đề cập không phải ở địa cầu này.

Trích quyển “Những câu hỏi về Thiền tông quyển 2” – tác giả Nguyễn Nhân.