Tin nổi bật

Video Giải Đáp Đạo Phật Khoa học Thiền Tông 26 tháng 7 năm 2020 (MỤC LỤC)

Thưa quý độc giả và Phật tử,

Ngày Chủ Nhật 26-7-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Khoa học Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử (có phần MỤC LỤC TỪNG CÂU HỎI bên dưới):

MỤC LỤC GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG 26 THÁNG 7 NĂM 2020

 1. 0:01:20 – Tiến sĩ Phật học có sưu tầm và nghiên cứu Thiền tông?
 2. 0:2:28 – Người ăn cướp pháp môn Đạo Phật Thiền tông này có bị gì?
 3. 0:03:11 – Pháp môn Thiền tông khác gì so với mấy pháp môn kia?
 4. 0:04:46 – 8 muôn 4 ngàn pháp tu, chẳng lẽ không dạy giải thoát?
 5. 0:06:14 – Hơn 18.600 ngôi chùa, chẳng lẽ không dạy giải thoát?
 6. 0:08:00 – Tu theo đạo Phật hiểu thế nào để không bị sai?
 7. 0:09:28 – Làm sao để hiểu chiều sâu của đạo Phật?
 8. 0:12:29 – Thiền tông rất khoa học và thực tế. Vậy sao sách Thiền tông không được xuất bản?
 9. 0:13:25 – Có hình ảnh A Di Đà thật sự?
 10. 0:15:09 – Tu Tịnh Độ 20 năm. Chuyển sang tu Thiền tông có được giải thoát?
 11. 0:16:05 – Đạo Phật Khoa học Thiền tông Việt Nam của chùa Tân Diệu dạy cái gì?
 12. 0:17:21 – Đạo Phật Khoa học Thiền tông Việt Nam có gì khác?
 13. 0:18:12 – Phật A Di Đà là ai? Ngài lập ra đạo để dạy cái gì?
 14. 0:20:55 – Muốn tu một đạo không bị sai thì làm sao?
 15. 0:22:37 – Đạo Khoa học là sao?
 16. 0:24:11 – Muốn tu giải thoát thì tìm học thầy nào?
 17. 0:25:15 – Nước Đại Hải Thanh Tịnh Chúng nằm ở đâu?
 18. 0:27:11 – Chết đến nước Đại Hải Thanh Tịnh chúng có giải thoát?
 19. 0:28:27 – Người ăn cướp đồ vật của người khác thì chết sẽ đi về đâu?
 20. 0:29:45 – Ở trái đất này không ai là không mê muội?
 21. 0:31:09 – Tu muốn chuyển thành thân nam phải làm sao?
 22. 0:32:46 – Sao hiện nay không có vị thầy nào biết tu giải thoát?
 23. 0:34:07 – Giảng sư ở quận 10 nói Đức Phật không biết Niết Bàn ở đâu?
 24. 0:36:06 – Đạo Phật là đạo giải thoát. Cớ sao không vị thầy nào biết?
 25. 0:37:53 – Đạo Phật là đạo giải thoát. Cớ sao không chùa nào dạy?
 26. 0:38:19 – Vì sao mỗi vị thầy giảng mỗi kiểu?
 27. 0:39:27 – Tứ Thiền Bát Định là gì?
 28. 0:40:48 – Tu Tứ Quả Thinh Văn làm sao?
 29. 0:41:31 – Chân Thường – Vô Thường là nói cái gì?
 30. 0:42:36 – Giải thích Chân Thường – Vô Thường?
 31. 0:43:50 – Có vị thầy không hiểu Đức Phật tay cầm cành sen để làm gì. Cớ sao vị ấy lại đi giảng thiền tông?
 32. 0:46:1 – Trên thế giới này, đạo nào lớn nhất?
 33. 0:46:50 – Tại sao đạo Phật lại không bằng các Tôn giáo khác?
 34. 0:48:41 – Đạo Phật muốn phát triển mạnh phải làm sao?
 35. 0:49:23 – Đạo nào quyết định sinh tồn của trái đất?
 36. 0:49:58 – Vì sao đạo Thánh được nhiều người ưa chuộng?
 37. 0:50:55 – Xin giải thích “Niệm Phật cho tới Vô Niệm”?
 38. 0:51:45 – Giải thích lỗ tai nghe tiếng o o ?
 39. 0:52:44 – Vì sao tu theo Thần mới giải thoát? Còn tu theo Thánh thì không?
 40. 0:54:36 – Xin giải thích câu “Hoạnh tài bất phú”?
 41. 1:00:59 – Kinh Kim Cương và Kinh Kim Cang?
 42. 1:03:40 – Theo công thức giải thoát cũ thì có về Phật giới được không?
 43. 1:05:09 – Xin giải thích tục lệ “tắt thở để cái bông ở mũi”?
 44. 1:07:18 – Sau khi chết có bắt buộc để 8 tiếng?
 45. 1:11:08 – Giáo Hội Phật giáo sao không hòa đồng với Thiền tông?
 46. 1:17:18 – Cảm nghĩ của Phật tử.
 47. 1:19:45 – Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Bồ Tát?
 48. 1:21:34 – Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni?
 49. 1:24:30 – Thắc mắc pháp trần và công thức giải thoát?
 50. 1:27:18 – Thứ tự 4 chữ “Buông – Dừng – Thôi – Dứt”?
 51. 1:29:04 – Người tu Thiền tông có nên nhiệt tình quá mức?
 52. 1:30:25 – Xin giải thích 2 chữ “Công Đức”?
 53. 1:31:35 – Làm sao khi chết mà vẫn nhớ công thức giải thoát?
 54. 1:34:04 – Lục Tổ: “Hoài thì ẩn, Hội thì dừng”. Xin giải thích?
 55. 1:36:50 – Sự mê tín có được lập trình?
 56. 1:39:02 – Hành vi nào là mê tín cao nhất?
 57. 1:39:29 – Mê tín và chánh tín trong các đạo khác?
 58. 1:41:20 – Tu theo Thánh có kết quả như thế nào?
 59. 1:43:06 – Làm sao để thoát ra luật Thánh để học Giác ngộ & Giải thoát?
 60. 1:44:50 – Vì sao có sự ngộ nhận giữa đạo Thánh, đạo Thần và đạo Phật?
 61. 1:45:51 – Sao là đúng với quy luật Vật lý?
 62. 1:46:53 – Khái niệm tu sai?
 63. 1:47:50 – Khác biệt giữa các quyển Giáo lý Đạo Phật Thiền tông?
 64. 1:49:36 – Người chống đối và phủ nhận pháp môn Thiền tông?
 65. 1:51:48 – Tu thiền tông mà vẫn giữ tướng của Tăng/Ni?
 66. 1:53:12 – Không tìm hiểu kỹ Thiền tông thì có tạo được công đức?
 67. 1:54:14 – Khối mơ tưởng?
 68. 1:55:34 – Có ý nghĩa đặc biệt nào đối với người truyền thiền?
 69. 1:57:16 – Làm sao để biết một vị đắc quả A La Hán?
 70. 1:58:30 – A La Hán có chửi mắng người khác?
 71. 1:59:04 – Vì sao nhiều tu sĩ cố tình giảng sai lời Phật dạy?
 72. 2:01:40 – Chứng A La Hán sao không được gọi là Phật?
 73. 2:03:55 – Tu sĩ cố tình giảng sai lời Phật thì có xứng đáng là tu sĩ?
 74. 2:04:22 – Đạo Phật Khoa học Thiền tông có tác động nào đến Khoa học?
 75. 2:06:10 – Vùng Nhật dừng là gì?
 76. 2:08:19 – Thế nào là tạo công đức trong sáng?
 77. 2:09:10 – Ý niệm là gì?
 78. 2:10:04 – Xin chỉ cách chia sẻ Thiền tông?
 79. 2:11:03 – Thế nào là kể công?
 80. 2:12:28 – Thế nào là khoe khoang?
 81. 2:12:49 – Con có nên tán thán Huyền ký?
 82. 2:13:45 – Phước đức có hỗ trợ đường về Phật giới?
 83. 2:16:16 – Cúng dường Tịnh Tài cho Thiền tông?
 84. 2:18:28 – Lý do 95% người tu thiền tông thoái lui?
 85. 2:20:35 – Ý chí mãnh liệt có về Phật giới?
 86. 2:21:57 – Tu Thiền tông gặp sóng gió có phải do nghiệp nhiều?
 87. 2:28:44 – Xử lý tượng Phật, Bồ Tát?
 88. 2:29:56 – Làm sao giải quyết sách tu các pháp môn khác?
 89. 2:31:00 – Bài kệ của người hỏi.
 90. 2:33:15 – Có Thổ Công thật?
 91. 2:36:50 – Ngôi nhà Pháp Thân và Kim Thân Phật? V.v…
 92. 2:37:55 – Trái đất có 5 châu, Cực Nam của trái đất nằm ở châu nào?
 93. 2:39:25 – Thấy những hiện tượng khi mất thân tứ đại là đang ở vị trí nào?
 94. 2:41:05 – Những người chết đã đi thọ nghiệp rồi, sao vẫn còn đứng đây?
 95. 2:42:17 – Hương Hồn, Ngạ Quỷ, hay Cô Hồn?
 96. 2:42:34 – Bể tánh của chính mình hay Bể tánh của Chư Phật?
 97. 2:44:02 – Thực hành vô trụ vật chất trong cuộc sống hằng ngày?
 98. 2:45:01 – Hằng tri trong công việc hay hằng tri cái thanh tịnh, rỗng lặng?
 99. 2:46:11 – Người bình thường có nên ham muốn đọc quyển: “Lời dặn dò đường về Phật giới?