Tin nổi bật

VIDEO LỄ HỎA TÁNG VÀ TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG NGUYỄN THỊ RIÊM TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

VIDEO LỄ HỎA TÁNG VÀ TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG NGUYỄN THỊ RIÊM TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

(Đang cập nhật…)

MỤC LỤC:

01. BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐỌC KINH TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG NGUYỄN THỊ RIÊM TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

02. BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG NGUYỄN THỊ RIÊM TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

03. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ ĐÁM TANG ĐÚNG CHUẨN CỦA MỘT PHẬT GIA THIỀN TÔNG

 

01. BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐỌC KINH TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG NGUYỄN THỊ RIÊM TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

02. BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU TIỄN PHẬT GIA THIỀN TÔNG NGUYỄN THỊ RIÊM TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

03. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ ĐÁM TANG ĐÚNG CHUẨN CỦA MỘT PHẬT GIA THIỀN TÔNG