Tin nổi bật

Bài kệ Đức Phật dạy nơi Bể Tánh thanh tịnh Phật Tánh

      Phật  là trùm khắp mọi nơi

Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà hành

Trong Tánh Phật chỉ rõ rành

Cái Thấy thanh tịnh không sanh điều gì.

 

       Cái Nghe thanh tịnh một khi

Khi Biết chỉ Biết vậy thì mà thôi

Pháp Tánh, trùm khắp mọi nơi

Có phát ra tiếng, tiếng thời không vơi.

 

       Tiếng đi khắp chốn khắp nơi

Nhưng trong Pháp Tánh, không đời mất đi

Nếu khi tiếng phát lại thì

Tiếng trong như trước cũng y ban đầu.

 

       Đừng tưởng tiếng nói ban đầu

Chỗ này không có mất đâu bao giờ

Thầy chỉ các con bây giờ

Như ở mặt biển bất ngờ phúng lên.

 

       Tướng nước khi đã vượt lên

Lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn

Thầy dạy các con phải luôn

Cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra.

 

       Pháp Tánh không phải ở xa

Ở trong thanh tịnh chạy ra ngoài nguồn

Tất cả tứ đại cũng luôn

Ở trong Tánh nguồn chạy khắp mọi nơi.

 

       Khi vào tam giới rong chơi

Bị hút vật lý luân hồi chuyền đi

Các con đừng có tư nghì

Tánh Thấy thanh tịnh là đây Niết bàn.

 

       Muốn lìa sức hút thế gian

Chỉ cần “Thôi, Dứt” Niết bàn hiện ra

Như Lai nói rõ lòng ta

Tu theo đạo Phật là xa luân hồi.

 

       Ai làm như vậy được rồi

Luân hồi sanh tử là thôi tìm mình

Các ông ngồi đó lặng thinh

Uổng công vô ích không tìm ra chi.

 

       Nghe lời ta dạy một khi

Thực hiện cho được tâm thì yên vui

Như Lai để lại niềm vui

Cho người thanh tịnh yên vui Niết bàn.

 

       Tức khắc hết khổ hết nan

Như Lai chỉ rõ có đàng này thôi

Các ông có kiếm được rồi

Đây là đường khổ xa rời nhà xưa.

 

       Dù cho ngồi tịnh sáng trưa

Không biết đường đến chỗ xưa nhà mình

Các ông cố gắng giữ gìn

Nhận ra Tánh Thấy biết mình có Nghe.

 

       Căn bản các Tánh là bè

Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa

Tu Thiền  đừng chọn sớm trưa

Không ngồi không đứng không ưa Niết bàn.

 

       Tâm mình đừng có lang thang

Tìm theo vật lý mất đàng về quê

Các ông nhất quyết lời thề

Chưa nhận chân thật không hề  dậy đi.

 

       Tâm phải nhất quyết một khi

Chừng nào nhận được độ thì người quen

Đứng trước ánh sáng ngọn đèn

Xin đèn chứng giám một phen lòng này!

 

       (Trích quyển Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền – tác giả Nguyễn Nhân)