Tin nổi bật

THƠ CHÚC TẾT

Mùa Xuân chính thức đã về
Thiền Tông tai ách nặng nề sáu năm
Người ta đè ép Thiền Tông
Bao người bỏ mạng, phá Tông, Thiền này.


Thiền Tông của Thích Ca đây
Dạy cho Nhân loại, để xây hoà bình
Không nghe thì phải làm thinh
Đừng có phá nó, mà rinh khổ sầu.


Thiền Tông Phật dạy một câu
Buông – Dừng – Thôi – Dứt, còn đâu luân hồi
Thiền Tông dạy dân Việt thôi
Đừng có quậy phá, mà trôi vô Hầm.


Thiền Tông phổ biến âm thầm
Đừng có khinh bỉ, vào Hầm Lửa To
Người dân Việt phải biết lo
Lo cho Tổ quốc, lo cho Gia đình.


Người tu chuốc khổ cho mình
Vì người không biết, nên mình phải tu
Thế giới Nhân quả mà tu
Tu thì nhân quả, tu chi cho phiền.


Người khôn thì phải hiểu Thiền
Chỉ thiền Thanh Tịnh, là thiền về quê
Quê xưa chốn cũ là quê
Niết Bàn Thanh Tịnh, là quê vĩnh hằng.
Soạn giả: NGUYỄN NHÂN