Tin nổi bật

I. Kệ sám hối

Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam

Chùa Thiền tông TÂN DIỆU

Tỉnh Long An – Huyện Đức Hòa – Xã Tân Mỹ

—ooo—

KỆ SÁM HỐI THIỀN TÔNG PHỔ THÔNG

(Bấm vào đây để Tải về máy tính)

 

DÂNG HƯƠNG

Khói hương bay khắp bầu trời xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng cho đệ tử tấm lòng thành

 

SÁM HỐI

Nam mô giáo chủ ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Đức Thế Tôn

Hôm nay, trước Phật đài chúng con xin sám hối những lỗi lầm, mà từ ngàn xưa chúng con đã tạo ra trong tam giới này. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh:    O

 

KHAI KỆ

Lời thuyết của Phật rất cao sâu
Tỷ đời triệu kiếp, con tìm cầu
Hôm nay nghe được Thế Tôn dạy
Rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu.   O

 

SÁM HỐI

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ
Để thế gian làm chỗ dựa nương
Những ai hủy báng khinh thường
Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.   O

Nay đệ tử lòng thành sám  hối
Xét lại mình tội lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa
Chập chùng nghiệp quấy có thừa núi cao.   O

Thân con đựng biết bao tật xấu
Các việc làm, thật xấu tệ hư
Hoặc là phỉ ố nhà sư
Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình.   O

Nào những lúc vô tình nói quấy
Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm
Khinh chê diệu pháp thậm thâm
Buông lung nghiệp miệng, vương lâm tội trời.   O

Cùng tâm ý khinh trời hại vật
Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên
Hoặc là tin tưởng quàng xiên
Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng.   O

Từ vô thỉ chập chùng tội lỗi
Nay con nguyền sám hối ăn năn
Quấy xưa con quyết chừa răng
Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về.   O

 

SÁM HỐI NĂM TỘI

Trước Phật đài, con xin sám hối
Xét lại mình, tội lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa
Chập chùng nghiệp quấy có thừa núi cao.   O

Thân con đựng chứa biết bao tật xấu
Bước chân đi, theo dấu đường đời
Cách ăn thói ở tùy thời
Nào con có tránh khỏi nơi tội tình.   O

Tội thứ nhất: Sát sanh thực nhục
Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành
Vì con cha mẹ cam đành
Giết loài muôn thú nuôi thân mạng này.   O

Con đã tự gây ra lấy nghiệp
Cùng bao người gián tiếp trợ duyên
Thức ăn bán ở thị thiềng
Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.   O

Con đã lỡ tạo vay nghiệp ác
Muôn vạn loài oan thác vì con
Ví như thây ướp hằng còn
Từ xưa chất để nên hòn núi cao.   O

Tính một kiếp, dồn bao nhiêu kiếp
Thân con đây, tội nghiệp dẫy đầy
Xét ra thì thịt xương này
Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.   O

Con cũng lúc lòng lành bất nhẫn
Nghe tiếng kêu, hối hận giựt mình
Máu me ràn rụa thân hình
Mắt trong thảm cảnh động tình xót xa.   O

Con nguyện sẽ thứ tha tất cả
Lòng dặn lòng, cải hóa tự tâm
Hoặc đòi theo bậc triết nhân
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.   O

Nhưng ôi, cõi trần ai bụi bặm!
Giữ làm sao khỏi lắm tất son
Biết bao nghiệp sát cỏn con
Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.   O

Trước Phật tiền, con xin sám hối
Lượng từ bi xả tội lỗi lầm
Ăn năn gội rửa lòng phàm
Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay.   O

Tội thứ hai: Tham tài trộm đạo
Thói vạy tà gian xảo xấu xa
Hoặc từ nhiều kiếp trải qua
Hoặc từ thơ bé tạo ra tội tình.   O

Nhìn thân tâm mình, hình trưởng đại
Hẳn có khi, tội trái lôi thôi
Của người nhọc đổ mồ hôi
Dùng nhiều mưu chước, đắp bồi thân ta.   O

Tội thứ ba: Dâm tà loạn phép
Lỗi đạo hằng, mang nghiệp vào thân
Tấm lòng yểm cựu nghinh tân
Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan.   O

Đường tình ái đã chan chan tội
Nẻo dâm tà, càng lỗi nặng lung
Tấm thân tội lỗi thẹn thùng
Kiếp này kiếp khác chập chùng bằng non.   O

Tội thứ tư: Vọng ngôn dối trá
Lợi cho mình thiên hạ hại thân
Vẻ duyên thêu dệt xa gần
Muôn điều rối rắm trăm phần đảo điên.   O

Thói lưỡng thiệt, hai bên đâm thọc
Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau
Mở lời để hại về sau
Một câu thất đức họa sâu không ngừa.   O

Tội thứ năm: Say sưa chè rượu
Lỗi giới điều, khi tửu nhập tâm
Thêm lòng ham muốn tham lam
Càng thâu chất chứa, càng làm mê say.   O

Bệnh sân, hận con nào chịu sửa
Nổi nóng lên, như lửa cháy rừng
Si mê đâu biết tỏ tường
Cõi mơ muôn vạn, nẻo đường nhá nhem.   O

Năm giới cấm, cộng thêm giới phụ
Tam nghiệp chung, tính đủ thập điều
Phật ban giới cấm đã nhiều
Mà con lỗi phép, chẳng theo luật Ngài.   O

Vô ý, con hay gây tội trượng
Hoặc yếu hèn, chẳng cượng được tâm
Tự làm hoặc xúi người làm
Hoặc nghe thấy ác, lòng phàm đua vui.  O

Từ vô thỉ, bao điều nghiệp chướng
Cho đến nay, vô lượng kiếp sinh
Mỗi phen mang lấy thân hình
Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.   O

Hôm nay, con xin nguyện sám hối
Xét tội xưa, tránh lỗi về sau
Cầu xin nước Tịnh rưới vào
Tâm con Thanh Tịnh, được ngay con mừng.   O

Con nguyện cố, từ đây sắp tới
Ráng giữ theo ngũ giới Phật truyền
Cầu trao tam ghiệp trọn hiền
Pháp tu Thanh Tịnh vẹn tuyền mới cam.   O

Mong đến chốn Già lam Phật cảnh
Giã cõi đời ảo ảnh phù du
Con về con học pháp tu
Học môn Thiền Tịnh, thiên thu sống còn.   O

Đường giải thoát, lòng con chí dốc
Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn
Nương về Tam Bảo là hơn
Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ ngươi.   O

Được thưởng thức chút mùi vị đạo
Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng
Con nay sám hối vừa xong
Nghiệp trần con phủi không không sạch rồi.   O

Con cầu nguyện người đời tỉnh thức
Nhận đạo Thiền, công đức trường an
Cầu xin Phật hiện thế gian
Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài.   OOO

SÁM HỐI BẢN THÂN

Cúi đầu lạy trước Phật đài
Con xin sám hối từ rày ăn năn
Xưa nay lỗi phạm điều răn
Do Thân, Khẩu, Ý bị màn vô minh.   O

Gây ra nghiệp dữ cho mình
Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương
Giết ăn hoặc bán không lường
Vì lòng ham lợi, quên đường thiện nhân.   O

Oan oan tương báo cõi trần
Trầm luân biển tối chịu phần khổ đau
Xét ra Nhơn, Vật khác nào
Hại Nhơn, Nhơn hại, mắc vào trả vay.   O

Lại thêm trộm sản cướp tài
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra
Lòng tham tính bảy lo ba
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân.   O

Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần
Làm cho người phải lắm lần than van
Tà dâm tội trọng muôn ngàn
Liệu toan chước sách, làm càng chẳng ngay.   O

Vợ con người phải lầm tay
Mất trinh, thất tiết, phải tai tiếng đời
Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời
Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.  O

Vọng ngôn giả dối ngoài môi
Chuyện không nói có, có rồi nói không
Dựng lời đâm thọc hai lòng
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em.   O

Mắng nhiếc, chửi rủa, pha dèm
Xóm làng, cô bác, chị em không chừa
Nói lời vô ích dây dưa
Phí giờ quí báu, hết trưa đến chiều.   O

Uống rượu sanh hại rất nhiều
Ham ăn, mê ngủ, nói liều, chẳng kiêng
Say sưa ngã gió đi xiên
Nằm bờ té bụi như điên khác nào.   O

Loạn tâm cuồng trí mòn hao
Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà
Gian tham những của người ta
Mong sao đoạt được lòng tà mới ưng.   O

Nết sân nóng giận không chừng
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng
Si mê tin chạ chẳng phòng
Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà.   O

Chẳng tin Phật pháp cao xa
Thậm thâm vi diệu, bao la trên đời
Nếu con cố ý phạm lời
Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn.   O

Hoặc xúi kẻ khác làm xằng
Hoặc nghe thấy ác, lòng hằng vui theo
Phạm nhằm ngũ giới, thập điều
Vì Thân, Khẩu, Ý nhiều lầm sai.   O

Lỗi từ kiếp trước lâu dài
Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen
Hoặc vì tà kiến đã quen
Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin.   O

Cho rằng người chết hết sinh
Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay
Hoặc phạm thường kiến tội dày
Sống sao đến thác sanh lai như thường.   O

Tội nhiều kể cũng khôn lường
Vì con ngu dốt không tường phân minh
Tưởng đâu thiên hạ hại mình
Bởi tâm không biết, vô minh, chánh tà.   O

Cho nên chơn Tánh mới xa
Tối tăm chẳng rõ, sai ngoa thuở đầu
Hóa nên khờ dại đã lâu
Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay.   O

Khác nào bèo bị gió lay
Lênh đênh giữa biển lạc loài bờ sông
Xét con tội nặng chập chồng
Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này.   O

Con xin sám hối từ đây
Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to
Con nguyền dứt bỏ, chẳng cho thêm vào.   O

Tâm lành dốc chí nâng cao
Cải tà quy chánh, chú vào Phật ngôn
Cho con khỏi chốn mê hồn
Tâm con Thanh Tịnh, “nhà xưa” gần kề.   O

Thoát vòng khổ não tối mê
Về nơi Thanh Tịnh mọi bề thảnh thơi
Từ nay, dứt bỏ việc đời
Căn lành gieo giống, chẳng rời công phu.   O

Mặc ai danh lợi bôn xu
Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần
Trước là độ lấy bổn thân
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu.   O

Sám hối tội lỗi đủ điều
Duyên lành, con nguyện ít nhiều kết xây
Con xin hồi hướng quả này
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.   O

Cùng là thân thích tha phương
Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay
Chúng sanh ba giới, bốn loài
Vô tưởng, hữu tưởng, chẳng nài đâu đâu.   O

Nghe lời thành thật thỉnh cầu
Xin mau tựu hội, lãnh thâu quả này
Bằng ai xa cách chưa hay
Cầu xin chư Thánh mách ngay với cùng.   O

Thảy điều thọ lãnh hưởng chung
Dứt rồi tội lỗi, thoát vòng nạn tai
Nguyện cầu Tăng chúng đức tài
Đạt thành chánh quả, hoằng khai đạo lành

Nguyện cho Phật pháp thạnh hành
Đời đời tươi nhuận phước lành thế gian.   OOO

SÁM HỐI MƯỜI PHƯƠNG

Xin Phật, Mười phương thế giới
Tại thế gian thương đoái đến con
Đời này, đời trước tội dồn
Tử sanh vô thỉ, nghiệp tồn đến nay.   O

Con tạo hoặc bày kẻ khác
Tội thấy người làm ác, mừng vui
Của Chùa của Sãi khắp nơi
Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo.   O

Các tội ấy, con điều tự tạo
Thấy mừng theo, hoặc bảo người làm
Mười điều bất thiện tự con
Xúi người can phạm, thấy mà mừng theo.   O

Bày vẽ  bao nhiêu tội ấy
Đáng đoạt vào Ngạ quỷ, Súc sanh
Địa ngục, ác thú phạt hành
Biên địa, Ác kiến hoặc thành tiện Nhơn.   O

Các tội ấy, con nay sám hối
Phật chứng tri, thương đoái đến con
Thành tâm quỳ trước Thế Tôn
Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giãi bày.   O

Đời trước, đời này, đời khác
Con xin giữ gìn, giới pháp Tịnh Thanh
Hạnh tu bố thí thường hành
Hoặc cơm một vắt nhịn dành muôn chim.   O

Tịnh hạnh căn hiền đã có
Sẵn có căn hiền, hộ độ chúng sanh
Bồ đề gieo giống căn lành
Căn lành sẵn có, phát sanh trí mầu.   O

Căn lành ấy, gồm thâu vô lượng
Thảy điều xin hồi hướng Bồ đề
Con xin phát nguyện trở về
Theo ba đời Phật, không hề sai ngoa.   O

Những lỗi, nay đà sám hối
Công đức lành, nhuần gội bấy nhiêu
Thành tâm kỉnh Phật công nhiều
Nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời.   O

Phật quá khứ, vị lai, hiện tại|
Tất cả Thánh Nhân, tối đại thắng vương
Biển khơi công đức khôn lường
Con xin quy mạng cúng dường kỉnh cung.   O

Tất cả Mười phương thế giới
Trong ba đời, các vị pháp vương
Miệng lòng trong sạch cúng dâng
Chí tâm đảnh lễ Mười phương vẹn tuyền.   O

Nương thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện
Vô số Như Lai phổ hiện chơn thân
Mỗi thân thể hiện vô ngần
Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật đà.   O

Trong mảnh bụi hằng sa số Phật
Khắp nơi nơi, Bồ Tát hồi vào
Bụi trần pháp giới biết bao
Càng tin có Phật dồi dào nơi nơi.   O

Biển âm thanh khắp trời xưng tụng
Lời diệu huyền, cất giọng đề cao
Trải bao số kiếp mai sau
Tán dương công đức dạt dào biển khơi.   O

Tràng hoa đẹp, xinh tươi, bát ngát
Cùng lộng, tàng, kỹ nhạc, trầm hương
Vật mầu thức trí trang hoàng
Con xin cúng Phật mười phương ba đời.   O

Y tối thắng, hương trầm, tối thắng
Đèn đuốc cùng, hương phất, hương xông
Của nhiều như núi chất chồng
Con xin cúng Phật với lòng kỉnh tin.   O

Lòng con rộng mở thinh thăm thẳm
Phật ba đời, khăn khắn niềm tin
Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền
Con xin cúng Phật với lòng kính tin.   O

Các nghiệp ác, tạo thành từ trước
Tham, Sân, Si đã trót gieo nhân
Từ Lời, từ Ý, từ Thân
Con nay sám hối trọn xong một lần.   O

Bậc Nhị thừa học cùng hết học
Chúng sanh và các bậc mười phương
Như Lai, Bồ Tát các hàng
Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui.   O

Đèn chiếu thế, mười phương Phật bảo
Lúc ban sơ, thành đạo cội Bồ đề
Nay con thành kính thỉnh về
Chuyển vô thượng diệu, Bồ đề pháp luân.   O

Phật muốn Niết Bàn nhập diệt
Chúng con, chí thành, chí thiết cầu vang
Cúi xin Phật ở Trần hoàn
Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh.   O

Chúng con thỉnh cầu Đức Phật
Ở Thế gian, giảng Pháp độ sanh
Chúng con phụ giúp điều hành
Giáo đoàn Phật giáo, lập ra đạo tràng.   O

Nhờ vậy, muôn ngàn công đức
Để chúng con, được hưởng phúc cao xa
Chia ra Tăng, Tục hai nhà
Người Tăng, người Tục, dung hòa hai nơi.   O

Dù Tăng hay Tục cũng thời
Hành Thiền Thanh Tịnh, một đời an vui
Ai nhận được, tự tươi cười
Là xong sứ mạng Phật thời giao con.   O

Chúng con nhất quyết lòng son
Thực hiện cho được, làm con Phật đà
Thành kính lạy Đức Thích Ca
Giúp con thực hiện nói ra lời Ngài.   O

Dù cho đi khắp trần ai
Nhất quyết thực hiện không sai lời thầy
Con xin lặp lại như vầy
Chỉ Thiền Thanh Tịnh, đứt dây luân hồi.   O

Phật dạy chúng con chỉ “Thôi”
Luân hồi sinh tử là thôi tìm mình
Thiền Thanh không phải lặng thinh
Mà Thấy, cứ Thấy, mình đừng chạy theo.   O

Thiền Thanh, đừng tính giàu nghèo
Không gieo nghiệp quả làm sao theo mình
Chúng con biết vậy cứ nhìn
Luân hồi cứ kệ, mình đừng quan tâm.   O

Chúng con sám hối những phần
Để chuộc lỗi lầm đã tạo ngàn xưa
Từ nay con nguyện sớm trưa
Lúc nào cũng nhớ, lỗi xưa mình làm.   O

Con xin sám hối để an
Xin nhận thiền học, bình an trong lòng
Chỉ có Thiền Thanh trắng trong
Rửa được tội lỗi, con xong tội rồi.   O

Con vừa sám hối xong rồi
Kính xin chư Phật nhận lời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Nhớ kỹ Phật dạy không còn trầm luân.   O

Chúng con nghe lòng rất mừng
Vì đã nhận được ánh bừng trong con
Con thấy tội lỗi không còn
Thiền Thanh Phật dạy, đưa con về nguồn.   O

Đến đây nước lệ con tuôn
Cám ơn Đức Phật, lệ tuôn con mừng|
Mừng vì con đã biết “Dừng”
Luân hồi sinh tử đã “Dừng” với con.   O

Lần chót sám hối không còn
Những phần tội lỗi, lìa con được rồi
Hiện tại con rất thảnh thơi
Những thứ tội lỗi đã lìa chúng con.   O

Chúng con một dạ sắt son
Môn Thiền Thanh Tịnh chúng con góp phần
Nhiều người cùng biết mà “Dừng”
Góp phần sám hối, sáng bừng nơi con.   O

Tội lỗi con thấy không còn
Tâm con Thanh Tịnh, không còn tội xưa
Từ đây con nguyện sớm trưa
Nếu ai muốn biết Phật xưa đã truyền.   O

Con xin nói rõ ra liền
Để đền ân đức Phật truyền chúng con
Dù cho thân xác hư mòn
Cương quyết thực hiện, tâm con yên lòng.   O

HỒI HƯỚNG

Sám hối con vừa sám rồi
Nguyện đem công đức vào đời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu Thanh Tịnh, không còn trầm luân.

Phật dạy chúng con chỉ “Dừng”
Tâm con Thanh Tịnh, luân hồi dừng ngay
Hôm nay tại điện Phật đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.

Chúng con kỉnh nguyện tại đây
Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng
Đời con đã hết gian nan
Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng thiền Tông.

Tâm con hiện tại không không
Chúng con một lòng thực hiện thiền Tông
Dù cho thế giới hoại không
Hư không có hoại, lòng con vẫn bền.

Nhờ Phật con đã đứng lên
Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi
Đời con lớn phúc Phật ôi
Hôm nay sinh tử dứt rồi với con.

Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).   OOO