Tin nổi bật

2. Những câu hỏi Thiền tông 1 – tái bản

 

MỤC LỤC

01. Lời giới thiệu
02. Lời nói đầu
03. Giảng Kinh Kim Cang
04. Hoa Khai Kiến Phật
05. Bố thí Ba-La-Mật
06. Dụng công thế nào để nhận ra Phật Tánh?
07. Người nhận ra Phật Tánh diễn tả trạng thái làm sao?
08. Sao không biết công thức về Phật Giới
09. Dán chữ Tử vào trán
10. Tu Sắc Tu Tập Tu Thực
11. Con người khi chết sẽ như thế nào?
12. Hỏi về nhà Ngoại Cảm
13. Nhĩ Căn Viên thông
14. Ngồi thiền thấy Phật Thích Ca
15. Làm sao để cho tâm thanh tịnh?
16. Tu Thiền tông dụng công thế nào?
17. Thế gian Thường, Phật Tánh Vô Thường?
18. Ý nghĩa Diệu Pháp Liên Hoa?
19. Cầu nguyện có đúng lời Phật dạy?
20. Xin gặp minh Sư
21. Ngồi thiền dẹp Vọng Tưởng
22. Chúa Giê-Su và Phật A Di Đà
23. Cốt truyện Bà Già đốt am
24. Bỏ hết sao mà tu?
25. Ao xuân mò gạch
26. Kiến Tánh khởi tu
27. Mười mục Chăn Trâu
28. Ngoài tu Thiền có cách nào giải thoát?
29. Buông!
30. Tu làm sao để đạt được Phật Tánh
31. Trăm cỏ trên đầu ý Tổ Sư
32. Bát Nhã Tâm Kinh
33. Sắc Tức Thị Không
34. Bát hoàn
35. Tu Mật Chú Tông
36. Phật Tánh sáng suốt sao bị vô minh che?
37. Ba mặt trăng
 
38. Đầu sao trăm trượng
39. Bể Tánh Thanh Tịnh
40. Thất Bảo, Hương Linh, Giác Linh
41. Đường mòn nhận ra Phật Tánh?
42. Thiền Diệt Thất
43. Kết thúc câu hỏi
44. Tà Tông
45. Mười chín dạng người
46. Cõi trời có bị Nhân Quả không?
47. Vì sao họ đều xa lánh tôi?
48. Cách tính Công Đức cho việc xây cất chùa?
49. Sao trong nước không dạy Thiền tông?
50. Sao mỗi chùa một cách tu?
51. Tu tập thế nào để vào trung tâm vận hành luân hồi?
52. Giải thích các pháp môn tu của Đức Phật?
53. Phật Gia Võ Tắc Thiên
54. Vẽ hình Tổ Bồ Đề Đạt Ma
55. Thần Kim Cang
56. Gay gắt với vị Trưởng Ban quản trị chùa
57. Đạt “Bí mật Thiền tông” mà ăn mặn có Giải thoát?
58. Không tu mà dám dạy người khác tu
59. Tìm Trưởng Ban để “tính sổ”
60. Theo ông thầy này coi chừng bị điên đó
61. Công dụng của chữ Buông như thế nào?
62. Làm sao đưa suy nghĩ vào thanh tịnh?
63. Hiện tượng Điển Quang, Bề Trên, Vô Vi?
64. Hỏi đầy đủ về Trung Ấm Thân
65. Lúc bị động kinh, Phật Tánh của tôi ở đâu?
66. Thiền Dẹp Vọng Tưởng, Diệt Tận Định, Minh
Sát Tuệ
67. Thượng Đế ở đâu?
68. Hỏi về vị Thần Kim Cang
69. Sao người tu lại cữ hành, hẹ, tỏi, ớt?
70. Thể dục Thiếu Lâm Tự, Yoga …
71. Hỏi về Tổ Bồ Đề Đạt Ma
72. Càn khôn vũ trụ do đâu mà có
73. Tại sao con người không chịu yên ổn
74. Cảm nghĩ và kết luận