Tin nổi bật

Tổng hợp ý kiến Độc giả về việc không cho phổ biến Thiền tông

02. Thiền sinh Thái Nguyệt Lâm: CÔNG VĂN làm VĂNG CÔNG

KHÓ KHĂN –  Xin bày tỏ sự đồng cảm về những khó khăn mà Viện Chủ phải đối diện hiện nay. Thiệt là vô lý: * Người sáng lập ra thiền viện thì gọi là Viện Chủ sao lại không cho! * Người hướng dẫn pháp môn thiền giải thoát sao không cho gọi là Thiền Tông! * Việt Nam …

Xem tiếp