Tin nổi bật

Phân biệt Thần Kim Cang và Hộ Pháp

ThanKimCang

Vị thần Kim Cang và vị thần Hộ Pháp rất khác nhau, việc làm của mỗi vị như sau:

    A- Nhiệm vụ của vị thần Kim Cang là hộ trì chánh pháp Thanh tịnh thiền, tức Thiền tông, duy nhất của Ngài là có vậy thôi.

Đức Phật có dạy rõ, hồi Như Lai còn tại thế, vị thần Kim Cang có xuất hiện 3 lần:

    Lần thứ nhất: Đầu tiên, Đức Phật dạy pháp môn “Bụi trần” để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu.

    Lần thứ hai: Đức Phật tuyên dạy pháp môn Thanh tịnh thiền.

    Lần thứ ba: Đức Phật truyền “Bí mật Thiền tông” cho Ngài Ma Ha Ca Diếp để làm Tổ sư thiền Thanh tịnh đời thứ nhất.

    B- Nhiệm vụ của vị thần Hộ Pháp là hộ trì những pháp tu mà Đức Phật dạy sử dụng tâm vật lý của Ngài để dạy, như Pháp môn: Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, niệm Phật và niệm Chú.

    Đức Phật có dạy rõ về các đời sau:

    1- Vị thần Kim Cang phải thờ trên cao ở các nơi:

    a- Sự tích Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu.

    b- Sự tích Đức Phật tuyên dạy pháp môn Thanh tịnh thiền.

    c- Sự tích Đức Phật truyền “Bí mật Thiền tông” cho Ngài Ma Ha Ca Diếp.

    d- Chùa dạy pháp môn Thiền tông.

    Đức Phật có lưu ý phần chùa này như sau:

    Cổng chùa phải ghi là “Thiền tông” , còn Thiền viện không được phép ghi chữ Thiền tông này.

    Vì sao vậy?

    Vì Thiền viện là nơi dụng công tu những pháp môn còn nằm trong luân chuyển của vật lý.

    Nơi chánh điện phải ghi 2 câu như sau:

    1- Chánh điện Thiền tông.

    2- Tu theo pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật.

    Nơi thờ Tổ phải ghi như sau:

   –  Điện Tổ Thiền tông.

   –  Vào các đời sau, vị Tổ nào nổi bậc nhất là thờ vị Tổ ấy.

    2- Vị thần Hộ Pháp:

Phải thờ trước cửa chùa hoặc trước cửa của các Thiền viện.

(Trích từ quyển “Những câu hỏi về Thiền tông 2” – tác giả Nguyễn Nhân)