Tin nổi bật

Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài ở đâu?

Kính thưa Trưởng Ban Chùa Thiền Tông Tân Diệu!

Con có may mắn được tiếp cận với giáo lý Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca qua website: thientong.com.

Con đã đọc và nghiên cứu rất nhiều nội dung trên website. Con có một thắc mắc như sau kính mong Trưởng Ban giải thích cho con được tỏ tường, con xin cám ơn:

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm 15 “Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất” con đọc có rất nhiều vị Bồ Tát (nhiều như cát sông hằng) xuất hiện khi Đức Thế Tôn thuyết pháp. Vậy các vị Bồ Tát ấy sống ở trạng thái gì? Các, ngài ấy vô hình hay hữu hình? Các ngài ấy ở cõi giới nào tới? Con thấy cõi ta bà mọi người thường thờ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy ngài ấy đã giác ngộ chưa? Nếu chưa thì mọi người tôn thờ Ngài ấy là một vị thần có đúng không? Nếu Ngài ấy đã giác ngộ thì việc làm của một vị Phật là giúp cho người khác giác ngộ thôi chứ không dùng thần thông để cứu khổ cứu nạn như mọi người vẫn cầu mong phải không ạ?

Con rất mong được thầy Trưởng ban giải đáp giúp con. Con xin chân thành cám ơn!

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU TRẢ LỜI:

Một: Tùng địa dũng xuất có ý nghĩa như sau:

– Một đất nước mà có 2 nơi xuất hiện chánh pháp Thiền tông.

Bồ Tát  phải hiểu ý nghĩa như sau:

– Khi pháp môn Thiền tông xuất hiện, sẽ có vô số người giác ngộ.

– Người giác ngộ từng phần của pháp môn Thiền tông, người này được gọi là phần giác, tức giác một phần. Xếp vào Bồ Tát, người này được gọi là Sơ Địa Bồ Tát. Muốn thành Bồ Tát trọn vẹn, thì người này phải giác đủ 10 phần, gọi là thập giác.

– Khi được thập giác rồi, người này được gọi là Đẳng giác, tức giác Cao Đẳng. Người tu hạnh Bồ Tát được Đẳng giác rồi, muốn giải thoát phải tu thêm Diệu giác. Khi có đầy đủ Diệu giác rồi mới trở về Phật giới được.

Hai: Bồ Tát Quán Thế Âm:

– Vị này tu tập đạt được 2 căn Tai và Mắt được viên thông, tức Nghe và Thấy được trong 1 Tam giới.

– Khi 1 vị tu đạt được quả vị Bồ Tát là có pháp nguyện: “Tầm thinh khắp Ta Bà cứu nạn cứu khổ cho bất cứ ai bị oan trái”.

– Nhờ nguyện như vậy, nên Bồ Tát thành tựu được thần thông.

– Khi vị tu hạnh Bồ Tát được viên mãn, được vãng sanh đến nước Tịnh Độ sinh sống. Bồ Tát vãng sanh đến nước Tịnh Độ không phải sanh như 1 vị Tiên, mà Trung Ấm Thân của Ngài nhập vào hoa sen thật lớn. Một ngày một đêm được sanh ra, được thành là 1 vị Bồ Tát. Sau đó, thực hiện công việc của mình.

– Như Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài tu thành tựu được Nhĩ căn và Nhãn căn viên thông, nên nhiệm vụ của Ngài là “Tầm thinh khắp trái đất” này, thấy ai bị oan trái mà kêu đến Ngài, thì Ngài hóa thân đến giúp. Khi giúp xong, Ngài trở về nước Tịnh Độ.

– Khi nào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát muốn trở về Phật giới, thì Ngài phải tu được Thập giác, và tạo được Diệu giác, mới trở về Phật giới được. Vào Phật giới mới thành Phật được. Thành Phật có nghĩa là có 1 Kim thân Phật.

– Nhiệm vụ của 1 vị Phật, khác với nhiệm vụ của 1 Bồ Tát.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.