Tin nổi bật

Câu hỏi tháng 3/2017

CÂU HỎI THÁNG 03/2017:

* Tánh Phật đầu tiên ở trong Phật giới.

* Vào trái đất này, đến Dòng tộc, xin làm con trong gia đình để tạo công đức.

* Được Trưởng ban Dòng tộc chấp thuận.

* Kèm theo điều kiện là phải có 1 Kim thân Phật phân thân đến làm chứng.

Vậy, bằng cách nào, Tánh Phật liên lạc được về Phật giới để gặp 1 Kim thân Phật đến làm chứng?

– Hãy trình bày ngắn gọn, không dài dòng.

– Họ tên, địa chỉ, số điện thoại. Nhớ ghi Thiền tông hiệu.