Tin nổi bật

Vì sao Trưởng lão Thích Thông Lạc nói: Thiền tông, Mật Tông và Tịnh Độ không phải của đạo Phật?

Nick facebook Vũ Ngọc Vinh có thắc mắc muốn hỏi Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu:

Tôi có xem qua video hỏi đáp của Thiền tông Tân Diệu. Và cũng ngẫu nhiên xem và biết được trưởng lão tỳ kheo Thích Thông Lạc ạ. Tôi được biết là Trưởng Lão đã tịch được vài năm rồi. Ngài có nói các pháp môn Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông không phải của đạo Phật. Và Trưởng Lão đã làm chủ được sinh lão bệnh chết, thoát ly mọi nhiệt não.

Và ở sách đường về xứ Phật có nói các Tổ Thiền tông về sau tu không đúng.

Vậy thì ở điểm này các pháp môn đều không phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sao? Thế là thế nào ạ, Xin chỉ cho tôi được rõ, Xin cám ơn!

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

  • Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc là vị tu theo pháp môn Tiểu thừa, cũng gọi là Nguyên thủy hay Nam tông hoặc Nam truyền.
  • Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc, ngồi thiền dụng công tu hành, đạt được “Thân và Tâm Bất động”, nhập vào cảnh giới “Bất động” này và an trú trong đó. Nên chứng được quả vị “A La Hán”, tiếng Pali gọi như vậy. Còn tiếng Việt Nam gọi là “Người chứng được quả vị Niết bàn Cô tịch”.
  • “Niết bàn Cô tịch” này, nếu đem sanh sánh với Niết bàn tự “Thanh tịnh” của Chư Phật sống, thì Niết bàn “Cô tịch” này, chỉ bằng 1 giờ hay 1 ngày của Niết bàn tự nhiên “Thanh tịnh” mà thôi.

Vũ Ngọc Vinh cũng nên biết:

  • Đức Phật dạy pháp môn Nguyên thủy này, có tất cả là 37 pháp Quán, mà Như Lai gọi là 37 pháp Quán trợ đạo.

Vì sao Đức Phật gọi là trợ đạo?

  • Vì pháp môn này “trợ giúp cho người tu hành tìm đến đầu đường chứng quả Niết bàn Cô tịch”. Người vào trong Niết bàn này sống, gọi là người A La Hán.

Và Vũ Ngọc Vinh cũng nên biết:

  • Khi tu hành mà chứng quả vị A La Hán rồi, thì có được 4 phần như sau:

Một là, muốn tịch lúc nào cũng được, chỉ cần ức chế dòng điện từ Âm Dương co bóp quả tim là chết được.

Hai là, “Giải thoát Thân”, tức không mang thân tứ đại nữa.

Ba là,  “Giải thoát Tâm” không còn suy nghĩ nữa.

Bốn là, sống ở trái đất này, ở nơi không có bóng người vãng lai.

Nhờ vậy, A La Hán mới sống lâu trong Niết bàn Cô tịch này được.

* Người nào muốn tu hành chứng được quả vị A La Hán dễ dàng và nhanh nhất.

* Trong 37 pháp Quán của Đức Phật dạy, có 3 pháp môn sau đây tu hành có kết quả nhanh nhất, gồm:

1/- Pháp môn Tứ Diệu Đế.

2/- Pháp môn Diệt Tận Định.

3/- Pháp môn Tứ Niệm Xứ.

* Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc, là vị tu theo pháp môn pháp môn Tứ Diệu Đế, nên mới chứng quả vị A La Hán nhanh như vậy.

* Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc, tự chết được.

* Thật là hiếm có vậy.

Ý thứ 2:

Ngài có nói các pháp môn Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông không phải của đạo Phật!

Đáp:

Vì trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc tu theo pháp môn Tiểu thừa, nên Trưởng lão không biết được những Pháp môn Thiền tông, Tịnh độ, Mật Chú tông, nên Trưởng lão mới chê như vậy.

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.