Tin nổi bật

1. Bài kệ ngộ Thiền của Tiến sĩ Trần Phát Trung, Nhật Bản

Tiến sĩ Trần Phát Trung, sanh năm 1941, tại huyện Yên Thanh, tỉnh Nghệ An, cư ngụ tại Tp. Nagoya, nước Nhật Bản. Khi  ngộ thiền, tiến sĩ có viết 12 câu thơ và 3 lạy 24 câu như sau:

      Đất Rồng lại “mọc” núi Linh
Hai lăm thế kỷ hiện hình nơi đây
      Chúng con nghe dạy của Thầy
Đến đây nhìn Thấy dứt dây luân hồi.

    Vui mừng đôi lệ tuôn rơi
Tỷ đời, triệu kiếp, ngộ thời Thiền tông
      Mạch Phật con nhận trong lòng.
Niết bàn vi diệu không mong bên ngoài.

    Lòng con vui sướng lắm thay!
Nhận ra chân tánh thấy ngay Niết bàn
      Đời con đã hết gian nan
Xin lạy ba lạy vô vàn biết ơn.

       Lạy thứ Nhất:

      Hôm nay con đến Linh Sơn
Thấy hoa sen nở quí hơn ngọc vàng
      Nhận ra tánh Thấy bình an
Chân tánh hiển lộ muôn ngàn vui thay.

     Thiền tông Đức Phật chỉ bày
Con biết tánh Thấy nhận ngay Niết bàn
      Lòng con đã bỏ Trần gian
Về nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi.

       Lạy thứ hai:

      Đại duyên con đến Linh Đài
Lòng thành đảnh lễ xin Ngài chứng minh
      Hoa sen nhận thấy nơi mình
Niết bàn vi diệu con nhìn đã ra.

      Lòng từ của Phật Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra nơi này
      Con xin kính lễ ơn Thầy
Đã giúp con được vượt qua luân hồi.

       Lạy thứ ba:

     Đất Rồng đã có núi Linh
Thấy hoa sen nở tự mình biết ngay
      Vạn năm sanh tử Trần ai
Nhận ra chân tánh sanh lai không còn.

      Lệ rơi đôi má lăn tròn
Lòng thành đảnh lễ  lòng con nhẹ nhàng
      Từ nay con hết gian nan
Con lạy ba lạy muôn ngàn biết ơn.