Tin nổi bật

Biết THÔI là thôi cái gì?

Vị Tổ sư Thiền tông đời thứ mười:

Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 361 năm, con của ông Hiếp Thành Huỳnh, mẹ là bà Châu Phước Truyền, ở trung nước Ấn Độ, mẹ mang thai Ngài đến 60 năm! Sau khi Ngài ra đời, gặp Tổ Phục Đà Nan Đề, Tổ hỏi:

– Ngươi ở trong thai mẹ chi mà lâu như thế?

Ngài trả lời:

– Con đợi đủ duyên mới đến.

Tổ hỏi:

– Đến để làm gì?

Ngày thưa:

– Đến để dạy người về nhà.

Tổ hỏi:

– Ngươi có biết đường không mà dạy người khác?

Ngài thưa:

– Con nhờ Thầy chỉ dạy.

Tổ liền xin cha mẹ Ngài cho Ngài xuất gia, cha mẹ Ngài bằng lòng.

Khi xuất gia, Ngài rất cần mẫn lo tu học, quên ăn quên ngủ.

Ngài theo học với Tổ Phục Đà Nan Đề được 10 năm, một hôm Tổ hỏi:

– Ngươi ở trong bụng mẹ lâu, khi ra đời tu học quên ăn quên ngủ, đã lâu như vậy, nay được gì rồi?

Ngài thưa với Tổ:

– Con không được gì hết, mà chỉ biết “Thôi”.

Tổ hỏi:

– Biết “Thôi” là “Thôi” cái gì?

Ngài thưa:

– Con chỉ biết “Thôi” hết, vậy con trình cái “Thôi” của con, xin Thầy kiểm nhận, Ngài liền trình bài 60 câu kệ:

trong vật lý luân hồi
Sanh rồi đến tử, tử rồi đến sanh.
Ở trong vật lý loanh quanh
Sanh già bệnh chết, hơn tranh cái gì?

Thầy dạy, con biết tức thì
Niết bàn thanh tịnh là y cội nguồn
Con xin nghe dạy luôn luôn
Không nằm không ngủ nhớ luôn Tánh mình.

Tánh mình khi nhận lặng thinh
Không cần tìm kiếm tự mình biết “Thôi”
Cái biết “Thôi”, ở Tánh tôi
Thấy, Nghe, Pháp, Biết, luân hồi, “Thôi” xen.

 Tánh nghe thanh tịnh không chen
“Thôi” vào vật lý, “Thôi” hèn, “Thôi” sang
Thiền tông Phật dạy rõ ràng
Lìa xa vật lý về an quê mình.

Ngày xưa Phật dạy núi Linh
Là thiền Thanh tịnh tuyệt linh cõi này
Thiền tông Phật dạy như vầy
Không dính vật lý, là đây Niết bàn.

Sống được như vậy bình an
Luân hồi sinh tử không màng đến chi
Thiền Thanh phải nhận tức thì
Luân hồi sinh tử phiền chi đến mình.

Thầy dạy con chỉ lặng thinh
Danh đây lợi đó, con đừng dính nghe
Chỉ cần thanh tịnh mà nghe
Nghe tiếng vật lý, không khoe với người.

Trong lòng luôn được vui tươi
Tiếp xúc người vật luôn cười mà thôi
Con luôn làm vậy được rồi
Niết bàn sinh tử là “Thôi” tìm mình.

Ngày xưa Phật dạy núi Linh
Chỉ cần thanh tịnh là mình được an
Đức Phật chỉ dạy rõ ràng
Không dính vật lý là an muôn đời.

Thầy dạy con đã “Thôi” rồi
Tuyệt ý Phật đà đời hết tử sanh
Dù trong tam giới như tranh
Chỉ “Thôi” vật chất, là “Thôi” luân hồi.

Thiền tông phải biết chữ “Thôi”
Những thứ vật lý là “Thôi”, kiếm tìm
Thiền tông đừng nói huyên thuyên
Chỉ cần nhận liền tánh Thấy và Nghe.

Tánh Nghe thăm thẳm cứ nghe
Nghe trong thanh tịnh, không nghe luân hồi
Thiền tông thực hiện vậy thôi
Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân.

Vì vậy, Đức Phật dạy “Dừng”
Không nghe luân hồi là giải thoát ngay
Hôm nay con xin trình bày
Xin Thầy thọ ký lời này cho con.

Dù cho biển cạn núi mòn
Hư không có hoại lòng con vẫn bền
Nhờ Thầy con đã vượt lên
Sống với cái biết, vượt trên luân hồi.

Hôm nay con trình Thầy rồi
Xin Thầy kiểm nhận, ý thời của con
Con xin giữ mãi lòng son
Truyền đi pháp Phật hằng còn thế gian.

Ngài trình cho Tổ Phục Đà Nam Đề 60 câu kệ, Tổ khen:

– Ngươi nay đã đạt được “Bí mật Thiền tông”, ta nay đã hết duyên ở thế giới này, vậy Ngươi chuẩn bị ta sẽ hành lễ truyền “Bí mật Thiền tông” cho Ngươi, để làm Tổ sư Thiền tông đời thứ Mười.

Ngài Hiếp Tôn Giả hết sức vui mừng và cám ơn Tổ Phục Đà Nan Đề.

Đúng 1 tuần sau, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Trường Ẩn lễ truyền “Bí mật Thiền tông” được tiến hành.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền thiền như sau:

Ngày xưa, sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quí hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông.

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Hiếp có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông.

Giả kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi.

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình.

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình.

Thiền tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra thiền này.

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị thứ Chín tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông.

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông.

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.

Thay lời Đức Phật tuyệt linh

Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra.

Theo như lời dạy Thầy ta
Hể ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin.

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa.

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình.

Ngày xưa Đức Phật dạy “Dừng”
Vì ông không biết, không theo lời Ngài
Vì vậy đi khắp trần ai!
Vào được Bể tánh, ông nay mới “Dừng”.

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

Trích quyển: “Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam” – tác giả Nguyễn Nhân.