Tin nổi bật

Kệ Sám Hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá pháp môn Thiền tông

BÀI KỆ SÁM HỐI

DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI LỠ KHINH CHÊ HAY PHÁ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG:

*****

–  Tập Huyên Ký này có cường lực Dương rất mạnh.

– Phá đi tất cả mê tín dị đoan nơi thế giới vật lý Âm Dương này.

– Người sống nơi thế giới vật lý Âm Dương này khó mà thoát ra qui luật cuốn hút của vật lý Âm Dương được.

– Do đó, pháp môn Thiền tông học này vừa công bố ra, là có rất nhiều khinh chê và phá bỏ, nên bị lực đánh trả của vị Thần Kim Cang nên sanh bệnh. Để cứu giúp những người khinh chê hay phá này, nên Đức Phật có kèm bài kệ Sám Hối dưới đây, để giúp cho những ai thành tâm sám hối, còn không thành tâm sám hối thì phải chịu theo nhân quả của chính mình làm.

Bà La Môn

(Ảnh: Minh họa. Nguồn: Sưu tầm).

     BÀI KINH SÁM HỐI NHƯ SAU:

     – Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Đức Thế Tôn:

Con tên là_________________Tuổi_______     Cư ngụ tại nhà số___ đường________________

Con đang sống nơi thế giới nhân quả và luân chuyển của vật lý Âm Dương này, con bị dính cứng vào trong đó, nên nó cứ kéo con đi mãi trong lục đạo luân hồi không ngày cùng.

Vì vậy, con vừa nghe pháp môn Giải thoát của Đức Thế Tôn dạy, Ma Vương xúi bảo con phải khinh chê và phá bỏ pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền này, vì con bị lực đánh trả của vị Thần Kim Cang nên con bị bệnh.

Nhờ duyên lành rất lớn của con, con đọc hết tập Huyền Ký của Như Lai, trong đó có bài kinh Sám Hối này. Nên, hôm nay con thành tâm sám hối và ăn năn những lời ngu dại của con.

  Đức Thế Tôn có dạy:

– Ai lỡ khinh chê hay phá pháp môn Thiền tông mà bị bệnh, thì phải sám hối trong vòng 30 ngày, nếu để trễ thì không được.

Vì vậy, hôm nay con xin thành tâm sám hối. Kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật chứng minh:

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Trước khi đọc bài kinh Sám Hối, con xin:

      DÂNG HƯƠNG:

      Khói hương bay khắp bầu trời xanh
Rốt ráo Tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng con sám hối với tấm lòng thành.           O

      LỄ PHẬT:

      Kính lạy Phật từ bi cứu Thế
Đem thiền Thanh để cứu chúng con
Chúng con không biết mà còn
Không chịu tu tập mà còn khinh chê.               O

      Khinh chê đã quay trở về
Làm Thân con bệnh nặng nề Phật ôi!
Hôm nay con biết Thiền rồi
Thiền Thanh giải thoát cứu đời của con.          O

      Con xin Sám Hối không còn
Không còn khinh bỉ lời son Phật truyền
Con nay kính nguyện thệ nguyền
Tu theo Thiền học Phật truyền cho con.          O

      Từ nay con quyết lòng con
Tu theo Thiền học không còn trầm luân
Kính xin Đức Phật chứng minh
Chứng lòng con biết pháp “Dừng” Phật ngay.O

      Con nay kính lạy Phật Ngài
Bủa thiền Thanh tịnh vào ngay Thân này
Phá đi Âm lực của chài
Để con hết bệnh, ơn này con mang.                  O

      Thiền tông con nguyện một đàng
Để Tâm thanh tịnh dứt đàng trầm luân
Nghe Phật con tu chữ “Dừng”
Con “Dừng” tất cả luân hồi dừng theo.            O

      Thành Tâm con nguyện tu theo
Pháp thiền Thanh tịnh không theo luân hồi.
Nghe Phật con tu chữ “Thôi”
“Thôi” đi tất cả luân hồi lìa con.                       O

      Từ nay con nguyện không còn
Khinh chê Thiền học để con tu Thiền
Con xin kính lạy Phật thiêng
Chứng lòng con nguyện tu Thiền từ đây.         O

        Mong sao giác ngộ lời này
Nhận ra Phật Tánh con đây yên lòng
Dù cho cực khổ long đong
Con xin một lòng tu Thiền Thích Ca.              O

      Thiền tông Phật đã chỉ ra
Con đường Giác ngộ thấy ra đường về
Thiền tông Phật dạy lối về
Về nơi Bể tánh là về quê hương.                       O

      Như Lai nhìn thấy cảm thương
Thương cho nhân loại tìm đường thoát ra
Tánh người vì chấp cái Ta
Cho là khôn tuyệt nói Ta hơn người.               O

      Sử dụng cái Tưởng của người
Nói lếu nói láo để người ngợi ca
Nói rằng lời Phật Thích Ca
Dạy pháp Thiền học là “Ma” dạy người.          O

      Cùng nhau kêu ngạo và cười
Cồ Đàm dạy đạo nực cười các ông
Tu Thiền mà không dụng công
Là Thiền điên loạn ở trong Thế trần.                O

      Các ông đừng có lại gần
Coi chừng điên hết tu phần thiền Thanh
Tất cả những người xung quanh
Bỏ đi gần hết xung quanh ít người.                  O

      Kim Cang nhìn thấy người cười
Đưa chài ra đở đánh thời tiếng chê
Tiếng chê chúng con quay về
Về nơi xuất phát, là về thân con.                       O

      Thân run, nghe rợn người con
Nghe người khó chịu, ôi rồi bị đau
Phật rằng: có biết tại sao
Các ông khinh bỉ Thiền vào vô sanh?               O

      Thiền Thanh Ta dạy rõ rành
Cho người giải thoát chỉ dành người thôi
Có chê, đừng nói nên lời
Bỏ đi là phải, luân hồi tự nhiên.                        O

      Luân hồi đi khắp Phàm Thiên
Chừng nào thấy chán tu Thiền này thôi
Người nào vi phạm tức thời
Tìm kinh Sám Hối mới đời bình an.                 O

      Ta nay dạy rất rõ ràng
Muốn được giác ngộ có đàng thiền Thanh
Ở trong vật lý đua tranh
Đua tranh mà được tử sanh theo hoài.              O

      Kéo đi khắp chốn Trần ai
Không khi nào dứt Trần ai khổ sầu
Thiền Thanh Ta dạy một câu
Một câu “Dừng, Dứt”, mất đầu trầm luân.        O

      Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

      Chứng minh cho con (3 lần và 3 tiếng chuông).

      CON XIN KHAI LỜI SÁM HỐI:

      Lời của Phật dạy rất cao sâu
Tỷ đời triệu kiếp con tìm cầu
Hôm nay nghe được lời Thầy dạy
Rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu.                     O

      KỆ SÁM HỐI

      VÌ KHINH CHÊ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG:

      Cúi đầu con lạy Phật Ngài
Con xin Sám Hối từ rày ăn năn
Trước kia con có lời rằng:
Pháp thiền Thanh tịnh là xằng là điên!            O

      Thiền tông ai tu bị điên!
Nên bị lực đánh trả liền lại con
Kim Cang trả lại lời con
Cho nên vướng bệnh lòng con ưu sầu.             O

      Thiền tông là pháp nhiệm mầu
Mà con không biết, nói câu khinh lời
Kim Cang đánh trả những lời
Những lời khinh bỉ, vào thời ruột gan.             O

      Thân con cảm nhận rõ ràng
Sức đánh trả lại rõ ràng con nghe
Thân con đã rõ và nghe
Nghe như ai đánh và nghe rợn người.               O

      Kim Cang bảo vệ Thiền thời
Nên đánh trả lại, tiếng người cười chê
Thiền tông Phật bảo đừng chê
Nếu chê bị đánh phải về Âm ty.                        O

      Không tu mà lại khinh khi
Qui luật vật lý nên thì bệnh thôi
Thiền tông Phật dạy một lời
Thoát vòng sanh tử một lời không nghe.         O

      Không nghe mà lại nói vè
Phỉ báng Thiền học mà nghe người Trần
Thiền tông Phật dạy không cần
Không cần cầu lạy thoát phần tử sanh.             O

      Người sống vật lý đua tranh
Không muốn giải thoát không sanh phá Thiền
Như Lai chỉ độ người riêng
Ai muốn giải thoát học riêng Thiền này.          O

      Thiền Thanh Ta dạy như vầy
Chỉ cần Thanh tịnh dứt dây luân hồi
Thiền Thanh Ta đã nói rồi
Không tu mà lại tỏ lời khinh chê!                     O

      Kim Cang đánh trả lời chê
Trở lại người ấy phải về Ngục sâu
Ai biết nên sớm nguyện cầu
Như Lai bủa Thiền để cứu giùm cho.               O

      Người chê Sám Hối và lo
Không dám tái phạm và lo tu Thiền
Và giúp nhiều người tu Thiền
Thiền Thanh “Một chữ” là Thiền thoát ra.       O

      Vượt ngoài vật chất Ta Bà
Trở về Phật giới thoát ra luân hồi
Thiền Thanh, một chữ là “Thôi”
Chỉ tu “Một chữ” luân hồi không theo.            O

      Thiền Thanh tuyệt quí gắng theo
Nếu theo không được là theo luân hồi
Thiền Thanh khi đã dứt rồi
Phải đợi vạn kiếp, người thời nói ra.                O

      Kiếp người trong cõi Ta Bà
Tại sao không sợ cứ mà trầm luân
Như Lai chỉ dạy chữ “Dừng”
Chỉ tu một chữ, không “Dừng” được sao?       O

      Tại sao cứ cấm đầu vào
Vào trong vật chất là vào tử sanh
Như Lai đã dạy rất rành
Không chịu tìm hiểu loanh quanh kiếm tiền.  O

      Bạc tiền là thứ xích xiềng
Kéo người đau khổ triền miên mà mừng
Ta dạy một chữ là “Dừng”
Thật là đơn giản, không “Dừng” được sao?     O

      Hơn thua tranh luận nói cao
Có cao đến mấy cũng vào Trần ai
Trần ai là chỗ nạn tai
Ham chi trong đó theo hoài trầm luân.             O

      Các ông cố gắng mà “Dừng”
Như Lai trợ giúp ráng “Dừng” lại nghe.
Thiền tông ngộ Tánh là Nghe
Nghe trong thanh tịnh là nghe Niết bàn.          O

      Mắt thấy cứ thấy rõ ràng
Rõ ràng thấy được rõ ràng Tánh chơn
Loài người chỉ vì tiếng “Hơn”
Cố Hơn cho được Hơn kia làm gì.                    O

      Như Lai dạy bỏ để chi
Để không dính mắc mà đi về Nguồn
Về Nguồn Thanh tịnh luôn luôn
Giúp ai giải thoát trong Nguồn phân thân.       O

      Phân thân dù có xa gần
Trở về Bể tánh xa gần ngại chi
Như Lai dạy Thiền để chi
Giúp người Giải thoát không đi luân hồi.        O

      Tu Thiền đơn giản vậy thôi
Nếu tu không được muôn đời cứ đi
Đi trong Trần thế mà đi
Đi trong đau khổ ham chi đi hoài?                   O

      Đi trong khắp chốn Trần ai
Đi không ngày dứt đi hoài mà ham
Thiền tông dạy thoát đường Phàm
Trở về Bể tánh để làm Phật thôi.                       O

      Mười phương chư Phật bảo “Thôi”
Như Lai tiếp dạy những lời Phật xưa
Loài người vì thích chữ ưa
Ưa theo vật chất ưa theo luân hồi.                    O

      Vì ưa mà khổ muôn đời
Muôn đời cứ khổ cũng vì chữ ưa
Nghe lời Ta dạy sớm trưa
Chỉ cần thanh tịnh là vừa thoát thân.                O

      Thoát thân ra khỏi Dương trần
Sẽ được làm Phật góp phần bình an
Phật giới chỉ có một đàng
Về nơi quê cũ là an muôn đời.                    OOO

    Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con xin thành tâm Sám hối cùng Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật. (3 lần và 3 tiếng chuông).

(Trích quyển: “Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông” – tác giả Nguyễn Nhân).