Tin nổi bật

Người tu hành làm gì có tiền mà tạo ra Công Đức?

Ngài Xá Lợi Phất thắc mắc về Công Đức nên trình thưa hỏi Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Chúng con là người tu hành làm gì có tiền mà tạo ra Công Đức, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con:

Đức Phật dạy:

– Người muốn tạo ra Công Đức, không phải có tiền mới tạo được, mà người muốn tạo ra Công Đức phải biết 2 phần như sau:

1- Người có tiền, in kinh hay sách nào có chỉ dạy đến phần Giải thoát. Biếu cho người khác, họ thực hành đúng như trong kinh hay sách ấy chỉ dạy, là người biếu kinh hay sách đó có 1 phần Công Đức.

2- Người tu như các ông làm gì có tiền, nếu các ông muốn tạo ra Công Đức, thì trước hết phải:

  • Nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình.
  • Nói lại cho người khác biết.
  • Nếu người nghe các ông nói đó, họ nhận ra tánh Phật thanh tịnh của họ, là các ông đã có công đức rồi vậy.

(Trích quyển “Đức Phật dạy tu Thiền tông và Công thức Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân)