Tin nổi bật

3. Bài kệ ngộ Thiền của cụ Võ Quốc Triệu, New Zealand

Cụ ông Võ Quốc Triệu, sinh năm 1942, tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cư ngụ tại Tp. Hamilton, nước New Zeland. Khi ngộ thiền, cụ có viết bài thơ 12 câu:

     Học cao mà chẳng biết cao
Nghe lời Thầy dạy cứ nhào vô xin
    Thân tâm mỏi mệt nhức mình
Chẳng thấy gì lạ chẳng linh chút nào.

     Thiền tông xem trước xem sau
Chân Tánh hiển lộ dâng trào rất hay
    Hôm nay nghe dạy của Thầy
Biết được chân Tánh quê đây của mình.

     Khi biết như vậy lặng thinh
Thật sự thanh tịnh, tự mình khởi lên
    Huyền linh đây mới vững bền
Rơi vào Bể Tánh nơi đây cội nguồn.